Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Barbaros ATMACA
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket ATEŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kablolu Köprülerin Yapım Aşamalarına Göre Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/6/2012
Sayfa Sayısı: 61
Tez No: t2507
Özet:

      Bu tez çalışmasında kablolu köprülerin konsol dilimler halinde inşa edilmesi durumunda betonun sünmesi, rötresi ve yaşlanması ile çelikteki gevşeme gibi zamana bağlı etkilerin dikkate alındığı lineer olmayan analizi ve deprem davranışını belirlemek için dinamik analizi yapılmaktadır. Bu araştırma için model olarak Türkiye’nin ilk kablolu köprüsü olan Manavgat kablolu köprüsü seçilmiştir. Manavgat Kablolu Köprüsü’nün, konsol dilimler halinde inşasının doğrusal olmayan analizi ve dinamik analizi SAP2000 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Köprü inşasının aşamaları söz konusu program yardımıyla modellenerek her aşaması için analiz sonuçları ayrı ayrı elde edilmiştir. Köprünün üç boyutlu sonlu eleman modeli hem yapım aşaması yöntemine göre hem de yapım aşamaları dikkate alınmaksızın analiz edilmiştir. İki yöntem ile elde edilen bulgular karşılaştırılmıştır. Dinamik analizlerden elde edilen bulgularla da köprünün dinamik karakteristiği belirlenmeye çalışılmıştır.

Birinci bölümde kablolu köprülere ait genel bilgiler ve yapılan çalışmalar aktarılmış, kablolu köprülerin yapı elamanları açıklanmıştır. İkinci bölümde kablolu köprülerin analiz ve modelleme yöntemlerinden bahsedilmiş yapılan kabuller ve matematiksel hesaplar ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde gerçek bir yapı olarak Türkiye’de inşa edilmiş olan Manavgat Kablolu Köprüsü ele alınmıştır. Köprünün yapısal ve geometrik tanıtımından bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde köprünün yapım aşamalarının dikkate alındığı ve alınmadığı analizler sonucunda köprünün tabliyesinde ve kulesinde meydana gelen kesit tesirleri birbiriyle karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Bu bölümde ayrıca köprünün 3 boyutlu modelinin dinamik analizleri sonucunda elde edilen köprünün tabliyesinde ve kulesinde meydana gelen kesit tesirleri belirlenerek kablolu köprülerin dinamik davranışı belirlenmeye çalışılmıştır. Beşinci bölümde ise çıkan sonuçlar değerlendirilerek, bu sonuçlar ışığında yapının statik davranışını en iyi temsil eden analiz yöntemi belirlenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler: Manavgat Kablolu Köprüsü, Yapım Aşaması, Zamana Bağlı Deformasyonlar, Dengeli Konsol Yöntemi.