Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Talha KILIÇASLAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket ATEŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Çok Katlı Binaların Yapım Aşamalarına Göre Statik Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 20/6/2011
Sayfa Sayısı: 72
Tez No: t2375
Özet:

      Bu çalışmada, çok katlı betonarme binaların yapısal davranışlarına yapım aşamalarının, zamana bağlı malzeme özelliği değişimlerinin ve farklı zemin durumlarının etkileri incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, çok katlı bir bina modeli üzerinde analitik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın biçimsel yerleşimi; Genel Bilgiler, Yapılan Çalışmalar ve Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Birinci bölümde; çalışmanın konusu, kapsamı ve amacı belirlenerek araştırmada izlenen yöntem açıklanmakta, konuyla ilgili daha önce yapılmış araştırmalara yer verilmektedir. Tezin bu bölümünde betonarme binaların yapısal davranışı ile ilgili çalışmalar, çok katlı bir binanın ideStatik programı ile modellenmesi ve sonlu elemanlar yöntemine dayalı formüller anlatılmaktadır. İkinci bölümde, hazırlık aşamasında elde edilen bulgular sunulmaktadır. Bu kısımda uygulama için seçilen çok katlı betonarme binanın ideStatik programı ile yapım aşamalarının dikkate alınmadığı ve yapım aşamaları ile malzeme özelliklerinin değişiminin dikkate alındığı durumların analizleri yapılarak binanın yapısal davranışı belirlenmiştir. Analizlerde farklı tür zemin sınıfları dikkate alınarak bu zemin bölgelerinde, tüm katlarda kirişlerin moment ve kesme kuvveti değişimleri karşılaştırmalı olarak grafikler halinde gösterilmiştir. Taşıyıcı sistemin her iki analiz durumu için elde edilen kesit tesirlerindeki rölatif farklılıklar karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde; tez çalışmasından elde edilen sonuçlara ve yapılan önerilere yer verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar ve özgeçmiş izlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapım Aşamaları, Yapısal Çözümleme, Zamana Bağlı Malzeme Özellikleri Değişimi