Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erdal ÖNER
Danışman: Prof. Dr. Ahmet BİRİNCİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Rijit Dairesel Bir Panç Aracılığıyla Yüklenmiş Ve Elastik Yarı Sonsuz Düzleme Oturan İki Elastik Tabakanın Sürekli Temas Problemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 20/6/2011
Sayfa Sayısı: 95
Tez No: t2372
Özet:

      Bu çalışmada, rijit dairesel bir panç aracılığı ile yüklenmiş ve elastik yarı sonsuz düzleme oturan elastik özellikleri ve yükseklikleri farklı iki elastik tabakanın sürekli temas problemi elastisite teorisine göre çözülmüştür. Birinci bölümde, temas problemlerinin tarihsel gelişiminden bahsedilmiş ve temas problemleri ile ilgili daha önce yapılmış bazı çalışmalar özetlenmiştir. Bu bölümde ayrıca, elastisite teorisine ait temel denklemler ve integral dönüşüm teknikleri kullanılarak gerilme ve yer değiştirmelerin genel ifadeleri elde edilmiştir. İkinci bölümde problemin tanımı yapılmıştır. Probleme ait sınır şartlarına gerilme ve yer değiştirme ifadeleri uygulanmış, problem panç altındaki temas gerilmesinin bilinmeyen olduğu bir tekil integral denkleme indirgenmiştir. İntegral denklem dairesel panç profili için sayısal olarak çözülmüş ve panç altındaki temas gerilmeleri hesaplanmıştır. Panç altındaki temas gerilmelerine bağlı olarak da normal gerilmeler ve kayma gerilmesi, x ekseni boyunca normal gerilmesi, tabakalar arasındaki ve alt tabaka ile elastik yarı sonsuz düzlem arasındaki ilk ayrılma yükleri ve ilk ayrılma uzaklıkları belirlenmiştir. Üçüncü bölümde, ikinci bölümde verilen problemin çeşitli boyutsuz büyüklükler için sayısal uygulaması yapılmıştır. Farklı yük, malzeme ve geometrik verilere göre değme gerilmeleri, değme uzunlukları, gerilme bileşenleri, ilk ayrılma yükleri ve ilk ayrılma uzaklıkları sayısal olarak elde edilmiştir. Sonuçlar tablo ve grafikler üzerinde gösterilmiş ve irdelemesi yapılmıştır. Dördüncü bölümde çalışmadan çıkarılan sonuçlar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elastisite Teorisi, Temas Gerilmesi, İntegral Denklem, İntegral Dönüşüm Tekniği, İlk Ayrılma Yükü, İlk Ayrılma Uzaklığı.

      Master Thesis