Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Çağrıhan KARSTARLI
Danışman: Doç. Dr. Murat İhsan KÖMÜRCÜ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Doğu Karadeniz Havzasındaki Hidroelektrik Potansiyelin Değerlendirilme Durumu
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 11/5/2011
Sayfa Sayısı: 90
Tez No: t2312
Özet:

      Türkiye’nin topoğrafik, hidrojeolojik yapısı ve bazı yörelerdeki yağış yoğunluğu büyük ve küçük hidroelektrik santral potansiyeline olanak sağlamıştır. Özellikle, Doğu Karadeniz Havzası, aldığı yağış miktarının fazlalığı sonucu oldukça önemli yüzeysel su potansiyeli ve bunun yanında yüksek düşü imkanıyla, hidroelektrik santraller (HES) açısından verimli bir bölgedir. 2001 yılında, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, bu havzadaki enerji potansiyeli devreye sokulmaya başlanmış ve Türkiye ortalamasının üzerinde bir santral başvurusu yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye ve dünyadaki fosil yakıtlar olarak adlandırılan doğalgaz, petrol, kömür ve nükleer, yenilenebilir enerji olarak sınıflandırılan rüzgar, güneş, biokütle, jeotermal, hidrolik, hidrojen, gel-git ve dalga enerjisinin mevcut durumları ve küçük hidroelektrik santrallerin olumlu ve olumsuz yönleri ve çevre üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bunun yanında, Doğu Karadeniz Havzası’nın hidroelektrik enerji potansiyeli, hidroelektrik santrallerin illere göre dağılımı, toplam kurulu güçleri ve üretecekleri enerji miktarları belirlenmiştir. Havzadaki hidroelektrik enerji potansiyelinin bu kanun kapsamında geliştirilen projelerle değerlendirilme durumu da tespit edilmiştir. Ayrıca, havzadaki santrallerin, Türkiye genelinde aynı kapsamda geliştirilen ve Türkiye’nin mevcut hidroelektrik santral projeleri içerisindeki yerleri, toplam hidroelektrik enerji üretimine katkıları, Türkiye için tespit edilen hidroelektrik potansiyel ile karşılaştırmaları yapılmış ve Türkiye’deki toplam hidroelektrik potansiyelin değerlendirme durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna ilaveten, havzadaki projelerin üreteceği enerji miktarıyla, Türkiye brüt elektrik enerjisi üretiminin temel kaynaklar ve üretici kuruluşlar açısından karşılaştırması da yapılmıştır. Bu çalışma sonunda; Türkiye genelindeki hidroelektrik potansiyel, elektrik enerjisi kurulu gücü ve üretimi, temel elektrik enerjisi üretim kaynakları ve üretim şirketleri dikkate alındığında, Doğu Karadeniz Havzası’nda önemli bir potansiyelin, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunuyla devreye sokulduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Hidroelektrik Santral, Doğu Karadeniz Havzası, Türkiye