Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gül GENÇTÜRK
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeref ORUÇ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Sönmüş Kireç İle Çimento Ve Pr Plast Kullanımının Asfalt Kaplamaların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 21/1/2011
Sayfa Sayısı: 105
Tez No: t2288
Özet:

      Ülkemizde kaplama tabakalarında oluşan bozulmaların hızlı bir şekilde meydana geldiği göz önüne alınırsa, bitümlü karışımlarda katkıların kullanımının deformasyonların azaltılmasında faydalı olacağı ve bunun sonucu olarak ekonomiye katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı farklı katkılar kullanarak bitümlü karışımların performansının iyileştirilmesini sağlamaktır.

      Bu çalışmada asfalt kaplamalarda, katkı maddesi olarak sönmüş kireç, çimento ve Pr plast kullanımı araştırılmakta ve seçilen örnekler üzerinde performans değerlendirme yöntemlerinden Marshall Oranı kullanılarak, katkıların sıcak asfalt karışım performansına etkisi saptanmaya çalışılmıştır.

Çalışmada sönmüş kireç ve çimento için filler oranı azaltılmak suretiyle katkılar adım adım % 1, 1,5, 2, 3 ve 5 oranlarında, Pr plast ise karışımın % 0,3 ve % 0,6 oranında doğrudan granül agregaya karıştırılarak alternatif karışımlar üretildi. Optimum asfalt içeriğinde 72 adet özdeş briket üretildi. Briketlerin yarısı; tekrarlı su hasarına maruz bırakıldı ve koşullandırma gerçekleştirildi.

      Bu verilerden yola çıkarak sönmüş kireç ve çimentonun aktif filler olarak kullanılabileceği, Pr plastın ise karışımı güçlendiren katkı olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Sönmüş Kireç, Çimento, Pr Plast, Marshall Oranı, Katkılar, Asfalt Karışım