Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ergun UZLU
Danışman: Doç. Dr. Murat İhsan KÖMÜRCÜ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kıyı Profilinde Yığılma Bölgesi Parametrelerinin Belirlenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/12/2010
Sayfa Sayısı: 70
Tez No: t2271
Özet:

      Kıyılardaki katı madde hareketinin bilinmesi; kıyı yapılarının stabilitesi, yeni kıyı oluşumu ve buna uygun yapıların inşa edilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Katı madde hareketi sonucu oluşan erozyon veya yığılma profilleri çoğunlukla taban eğimi, dalga şartları ve tabandaki malzemenin özelliklerine göre şekillenmektedir.

Bu çalışmada, yığılma bölgesi başlangıç noktasının orijinal kıyı çizgisine yatay uzaklığı, yığılma bölgesi tepe noktasının orijinal kıyı çizgisine yatay ve düşey uzaklığı, yığılma bölgesinin kıyıya dik genişliği ve yığılma bölgesi hacmi, kıyı profilinde yığılma bölgesi parametreleri olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan bu parametreler için fiziksel model verileri, yedi farklı dalga yüksekliği, iki farklı dalga periyodu, dört farklı taban eğimi ve üç farklı malzeme çapı dikkate alınarak elde edilmiştir. Fiziksel model verileri kullanılarak regresyon analizleri yapılmış ve her bir parametre için boyutlu ve boyutsuz denklemler kurulmuştur. Denklemler, fiziksel model verileriyle karşılaştırılarak en uygun olanları belirlenmiştir. Bunun yanında, dalga yüksekliği, periyodu, taban eğimi ve malzeme çapının yığılma bölgesi parametreleri üzerine etkileri de incelenmiştir.

      Çalışma sonucunda yığılma bölgesi parametrelerine en fazla etkileyen faktörlerin dalga dikliği ve ortalama tane çapı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yığılma bölgesi parametrelerinin, dalga yüksekliği ve periyodunun artmasıyla arttığı anlaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen denklemlerin, yığılma bölgesi parametrelerini belirlemede başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıyıya Dik Katı Madde Hareketi, Kıyı Profilleri, Erozyon Profili

       Yığılma Profili, Palye, Regresyon Analizi