Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali NAİMİ
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Türkiye ve İran Deprem Yönetmeliklerinin Eşdeğer Deprem Yükü Açısından Karşılaştırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/10/2010
Sayfa Sayısı: 92
Tez No: t2253
Özet:

      Yapıların deprem gibi dinamik etkiler altındaki davranışları yapı taşıyıcı sistemine bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu nedenle farklı taşıyıcı sisteme sahip yapıların davranışlarının bilinmesi ve yapı taşıyıcı sistemlerinin buna uygun olarak seçilmesi önemlidir.

Bu çalışmanın amacı, geleneksel çerçeveli, farklı olarak düzenlenen eğik elemanlı ve betonarme perdeli yapı sistemlerinin deprem davranışının Türkiye ve İran deprem yönetmeliklerine göre incelenmesi ve elde edilen bulgulara bağlı olarak bu iki yönetmeliğin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla dört açıklıklı beş ve on katlı betonarme çerçeve sistemler üzerinde yukarıda belirtilen durumlar için Türkiye ve İran deprem yönetmeliklerinde tanımlanan Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre analizler gerçekleştirilerek karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.

      Çalışmanın birinci bölümünde depreme dayanıklı yapı taşıyıcı sistem seçiminde dikkat edilecek hususlar, yapılarda kullanılan başlıca taşıyıcı elemanlar, taşıyıcı sistemler ve Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre yapı tasarımı hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde seçilen taşıyıcı sistemlerin Türkiye ve İran deprem yönetmeliklerinde tanımlanan Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre analizleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak tablolar ve şekiller halinde sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise çalışmada elde edilen bulgulara bağlı olarak çıkarılan sonuçlar verilmiştir. Bu bölümü kaynaklar izlemektedir.

Gerçekleştirilen çalışmadan, Türkiye deprem yönetmeliğinde Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi için kullanılan bazı parametrelerin daha büyük olmasından dolayı kesit tesirlerinin daha büyük çıktığı, yapı yerdeğiştirmelerinin taşıyıcı sisteme ve yapı yüksekliğine bağlı olarak oldukça değişim gösterdiği belirlenmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Türkiye Deprem Yönetmeliği, İran Deprem yönetmeliği, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Geleneksel Çerçeve, Eğik Elemanlı Çerçeve, Betonarme Perde.