Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hande GÜNDOĞDU
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KONİ PENETRASYON DİRENCİ İLE STANDART PENETRASYON DENEYİ SAYISI ARASINDAKİ GEÇİŞ İLİŞKİSİNİN OTURMALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/6/2010
Sayfa Sayısı: 150
Tez No: t2173
Özet:

      Geoteknik Mühendisliğinde zemini derinlemesine incelemek için laboratuar ve arazi deneyleri yapılmaktadır. Taneli zeminlerden örselenmemiş örnek alma zorluğu, hatta olanaksızlığı nedeniyle, böyle zeminlerde arazi deneylerine gereksinim duyulmaktadır. Başlıca arazi deneyleri; Standart Penetrasyon Deneyi, Koni Penetrasyon Deneyi, Plaka Yükleme Deneyi ve Presiyometre Deneyleridir. Bu deneylerin parametreleri arasında çeşitli bağıntılar bulunmaktadır. Bu çalışmada Standart Penetrasyon Deneyi Sayısı (SPT) ve Koni Penetrasyon Direnci (qc) arasında bulunan qc=400N (Uluslar arası sistemde, SI) Bağıntısı, sığ temel sistemlerinin oturmaları kullanılarak incelenmiştir. Yapılan hesaplamalarda, Standart Penetrasyon Deneyi ile oturma hesaplarında Terzaghi-Peck ve Meyerhof Yöntemlerinin(SPT Grubu), Koni Penetrasyon Deneyi ile oturma hesaplarında Buisman-De Beer ve Schmertmann Yöntemlerinin (CPT Grubu) literatürde gözlenen oturmalarla daha uyumlu olmaları dikkate alınarak, bu yöntemler kullanılmıştır.

Bu çalışmada, 1. Kısımda temeller, temellerin sağlaması gereken koşullar, temellerin oturmaları vb. genel bilgiler özetlenmiştir. 2. Kısımda oturma tahmin yöntemleri, arazi deneylerine dayanan yöntemler, tekil ve bir doğrultuda uzanan şerit temel sistemlerinde Terzaghi-Peck, Meyerhof, Buisman-De Beer ve Schmertmann Yöntemleri ile oturmaların hesaplanmasına ait bilgisayar programları geliştirilmiş ve akış mantıkları verilmiştir. 3. Kısımda konuyla ilgili tekil temel ve bir doğrultuda uzanan şerit temel sistemlerinde tipik sayısal örnekler çözülmüş, oturma değerleri tablolar ve şekiller ile gösterilmiştir. 4. Kısımda bulgular irdelenmiş, 5. Kısımda çalışmadan elde edilen sonuçlar açılanmış, 6. Kısımda ileriki çalışmalar için öneriler sunulmuş, 7. Kısımda kaynaklar ve 8. Kısımda çalışmada kullanılan bilgisayar programlarının listeleri verilmiştir.

      Çözülen örneklerde, tekil temel sisteminde CPT grubu, SPT grubundan daha küçük değerler verdi. Ortalama izafi hata %65’dir. Bir doğrultuda uzanan şerit temel sisteminde CPT grubu SPT grubundan daha büyük sonuçlar verdi. Ortalama izafi hata %53’dür. Böylece qc=400N geçiş ilişkisinin oturmalar açısından düzeltilmesi gerektiği anlaşılır.

Anahtar Kelimeler: Arazi Deneyleri, Temellerin Oturması, Standart Penetrasyon Deneyi, Koni Penetrasyon Deneyi, Oturma Tahmin Yöntemleri