Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yusuf ŞAHİNKAYA
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ELASTİK ZEMİNE OTURAN DÜZGÜN YAYILI YÜK ETKİSİNDEKİ KALIN PLAKLARIN PARAMETRİK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 16/3/2010
Sayfa Sayısı: 62
Tez No: t2164
Özet:

      Plaklar çeşitli mühendislik alanlarında yaygın olarak kullanılan yapı elemanlarıdır. Bu elemanlar kalınlık/kısa kenar oranına göre ince ve kalın plaklar olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Teknik literatürde kalınlık/kısa kenar oranı 1/20’den küçük olanlar ince plak, büyük olanlar ise kalın plak olarak adlandırılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı farklı zemin derinliklerine, H, kenar oranlarına (b/a) ve kalınlık/kenar (t/a) oranlarına sahip düzgün yayılı yük etkisindeki kalın plakları Mindlin plak teorisini kullanarak incelemek ve bu parametrelerin bu plakların lineer davranışlarına olan etkilerini belirlemektir. Bu çalışmada yapılan modellemeler ve analizler ANSYS paket programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu problemlerin sonlu elemanlar yöntemine göre formülasyonunda 8 düğüm noktalı dörtgen sonlu eleman dikkate alınmıştır.

      Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, zemin modelleri incelenerek kalın plaklar konusunda daha önce yapılan çalışmalar verildikten sonra Mindlin plak teorisi üzerinde durulmakta, çalışmanın amaç ve kapsamı sunulmaktadır. İkinci bölümde, çalışmanın amacı doğrultusunda modellenen kalın plaklar hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde, çalışmada dikkate alınan kalın plaklardan elde edilen bulgular tablolar ve grafikler halinde irdelenmektedir. Dördüncü bölümde, bu çalışmadan çıkarılan sonuçlar sunulmakta ve bunlara bağlı olarak bazı öneriler getirilmektedir. Bu son bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

Sonuç olarak, kalın/kenar oranının mutlak değerce maksimum yerdeğiştirme ve eğilme momenti üzerindeki etkisinin diğer parametrelerin etkisinden daha fazla olduğu belirlenmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Elastik Zemin, Kalın Plak, Mindlin Teorisi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Kenar Oranı, Kalınlık/Kenar Oranı, Zemin Derinliği