Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ferhat SEYİS
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ELASTİK ZEMİNE OTURAN DEPREM ETKİSİNDEKİ KALIN PLAKLARIN PARAMETRİK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/2/2010
Sayfa Sayısı: 65
Tez No: t2150
Özet:

      Elastik zemine oturan plak kavramı uygulamada çok sık karşılaşılan yapı elemanı

olduğundan, bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar doğal olarak oldukça fazladır. Daha çok

      yüksek maliyet gerektiren büyük kapsamlı işlerde ve stratejik yapılarda kullanılan elastik

zemine oturan plakların her türlü dış etkiye karşı yeter güvenlikte inşası büyük önem

      kazanmaktadır. Bundan dolayı, dış yükler ve kendi ağırlıkları altındaki gerilme, deformasyon,

eğilme ve çeşitli noktalardaki deplasmanlarının hesaplandığı statik ve dinamik yükler

      altındaki dinamik analizleri yeter hassasiyete sahip olarak yapılmaktadır.

Bu çalışmada Mindlin kalın plak teorisi kullanılarak elastik zemine oturan deprem

      etkisindeki plakların parametrik dinamik analizi üzerinde durulması amaçlanmıştır. Bu amaç

doğrultusunda plak boyutları, plak kalınlıkları ve zemin derinlikleri gibi farklı parametreler

      dikkate alınarak, elastik zemine oturan kenarları serbest kalın plakların deprem etkisindeki

davranışları incelenmektedir. Bu inceleme, çözümlemede sonlu eleman yöntemini kullanan

      ANSYS V11 programı yardımıyla yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan çalışma dört bölümden

oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, zemin modelleri incelenerek Mindlin Plak

      Teorisi üzerinde durulmakta, plaklar konusunda daha önce gerçekleştirilmiş çalışmalar

sunulmakta, dinamik analiz konusunda temel bilgiler verilmekte ve çalışmanın amaç ve

      kapsamı belirtilmektedir. İkinci bölümde, çözüm için kullanılacak sonlu eleman ağı ve zaman

artımı belirlenmektedir. Üçüncü bölümde, yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular tablolar

      ve grafikler halinde sunularak irdelenmektedir. Dördüncü bölümde, çalışmanın bütününden

çıkartılan bazı sonuçlara ve getirilen önerilere yer verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar listesi

      izlemektedir.

Sonuç olarak, zemin derinliğinin elastik zemine oturan deprem etkisindeki plakların

      yerdeğiştirmesine etkisinin bu çalışmada dikkate alınan diğer parametrelerin etkisinden daha

büyük olduğu ortaya konmuştur.

      Anahtar Kelimeler: Elastik Zemine Oturan Kalın Plak, Mindlin Plak Teorisi,

Dinamik Analiz, Parametrik İnceleme, Kenar Oranı,

      Kalınlık/Kenar Oranı, Zemin Derinliği