Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Serkan GEÇİCİ
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2007 SONRASI YAPILARIN PROJE VE YAPIM AŞAMALARINDA KARŞILAŞILAN HATALAR ÜZERİNE İNCELEME: BALIKESİR AYVALIK ÖRNEĞİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 12/1/2010
Sayfa Sayısı: 70
Tez No: t2119
Özet:

      Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem bölgelerinden birini teşkil eden Himalaya-Alp deprem kuşağının ortasına isabet etmekte olan bir deprem ülkesidir. Ülke topraklarının hemen hemen tamamı deprem bölgeleri içerisinde olup nüfusun %98’ i bu bölgelerde yaşamaktadır. 1999 Marmara depreminden sonra ihmallerden dolayı çok büyük kayıplar oluşmuştur. Bu nedenle depremle birlikte yaşamak öğrenilmeli ve depreme dayanıklı yapılar tasarlamaya önem verilmelidir.

Bu tez çalışmasının amacı; kapsamı genişletilen ve 7 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) sonrası yapıların betonarme proje ve yapım aşamalarında yapılan hataların araştırılmasıdır. Bununla beraber ülkemizde üzüntüyle anılan son depremlerden ne kadar ders çıkarıldığının gözlemlenmesidir. Bu amaçla DBYBHY (2007) ve TS 500 (2000) dahilinde sorular içeren anket formları hazırlanmış ve Balıkesir İli Ayvalık İlçesinde yeterli sayıda bina incelenmiştir.

      Bu çalışma dört bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde depremle ilgili genel bilgiler, depreme dayanıklı yapı tasarımı kavramı, depreme dayanıklı yapı tasarımında mimari projede uyulması gereken kurallar, yapılarda kullanılan taşıyıcı sistem elemanları ve sistemleri, günümüzde yapıların proje ve yapım aşamalarında karşılaşılan bazı hatalar ve çalışmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde Balıkesir İli Ayvalık İlçesi kapsamında ruhsatı 7 Mart 2007’ den sonra alınmış binaların proje ve yapım aşamaları, yönetmeliklerin minimum ve maksimum koşulları yönlerinden incelenmekte ve karşılaşılan sorunlar fotoğraflarla irdelenmektedir. Üçüncü bölümde bu bölümden çıkarılan sonuçlar ve bazı öneriler verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar listesi ve anket formlarının bulunduğu ek izlemektedir.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, yapım aşamasında yürürlükte olan yönetmeliklere uyulmadığını, bir kontrol mekanizmasının tam olarak etkin bir hale getirilemediğini ve meydana gelen üzücü depremlerden ders çıkarılmadığı için yapım aşamasında hala tam olarak gerekli özenin gösterilmediğini belirtmektedir.

      

Anahtar Kelimeler : Proje Aşaması, Yapım Aşaması, Hatalar, Depreme Dayanıklı Yapı Yapı Tasarımı, Deprem Yönetmeliği, TS500