M.Sc. Tezi Görüntüleme

Student: Emre Artun BAYRAKTAR
Supervisor: Prof. Dr. Ömer YÜKSEK
Department: Civil Engineering
Institution: Graduate School of Natural and Applied Sciences
University: Karadeniz Technical University, Turkey
Title of the Thesis: THE EFFECT OF T GROINS AND THE SHOALING OF FISHERY HARBORS IN THE EASTERN BLACK SEA COASTS
Level: M.Sc.
Acceptance Date: 30/6/2009
Number of Pages: 66
Registration Number: t2036
Summary:

      Bu çalışmada, Doğu Karadeniz kıyılarında T mahmuzların kıyılara etkileri ve balıkçı barınaklarının sığlaşması araştırılmıştır. Bazı yıllarda yapılmış ölçümler ile elde edilen su derinliği verileri bilgisayar ortamında sayısallaştırılmıştır. Her ölçüm yılı verileri ile T mahmuzları ve balıkçı barınakları için eş derinlik eğrileri oluşturulmuştur. T mahmuzlarında kıyı boyunca alınan dört kesitte eş derinlik eğrilerinin, balıkçı barınaklarında ise ortalama su derinlikleri ile ortalama barınak giriş ağzı su derinliklerinin ölçüm yılları arasındaki değişimi irdelenmiştir. Yapılan irdelemeler sonucunda hem mahmuzlarda hem de balıkçı barınaklarında sığlaşma gözlemlenmiştir. Özellikle akarsuların mansap tarafında bulunan mahmuz ve balıkçı barınaklarında sığlaşma daha belirgindir. Bazı mahmuzlarda ve balıkçı barınaklarında az da olsa oyulma oluşmuştur.

      Anahtar Kelimeler:T Mahmuzları, Balıkçı Barınakları, Doğu Karadeniz Bölgesi,

Sığlaşma