Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yakup Murat ÇEBİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selim PUL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GELENEKSEL VE YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARDA DAYANIM GELİŞİMİNİN FARKLI KÜR KOŞULLARI ALTINDA İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/3/2009
Sayfa Sayısı: 117
Tez No: t2014
Özet:

       Son 30 yıldan bu yana uygulamada bulunan ve teknolojinin de gelişmesiyle giderek yaygınlaşmakta olan yüksek dayanımlı beton üzerinde birçok araştırma gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, bu betonun özellikleri henüz geleneksel beton kadar aydınlatılamamıştır. Bugün yürürlükte olan betonarme yönetmeliklerinin birçoğu, basınç dayanımı en çok 40 MPa – 50 MPa’a kadar olan betonlar üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Bu yönetmeliklerde önerilen bağıntıların, yüksek dayanımlı betonlar için de aynen uygulanabileceğini söylemek bugün için mümkün değildir. Yüksek dayanımlı betonun poisson oranı, rötresi, gerilme-birim şekildeğiştirme ilişkisi, basınç dayanımı-çekme dayanımı ilişkisi, kırılma mekanizması ve çatlama durumu gibi konular üzerindeki bilgiler maalesef bugün için yeterli seviyede değildir. Benzer şekilde, geleneksel beton için de halen yeterince aydınlatılamamış bazı noktalar bulunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, geleneksel ve yüksek dayanımlı betonların farklı kür koşulları altında dayanım gelişimini incelemektir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgilerin verildiği bölüm olup, bu bölümde giriş, çalışmanın amacı ve kapsamı tanıtılmakta, betonların özellikleri ve daha önce gerçekleştirilmiş bazı araştırmalar özetlenmektedir. İkinci bölümde, çalışmanın amacına uygun olarak üretilen geleneksel ve yüksek dayanımlı betonlarda kullanılan malzemelerin özellikleri, bu betonların bileşim hesapları ve farklı kür koşullarına tabi tutulan numuneler üzerinde gerçekleştirilen merkezi basınç deneyleri üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde, deneysel çalışmalardan elde edilen bulgular ve irdelemeler sunulmaktadır. Çalışmanın tümünden çıkartılabilecek sonuçlar dördüncü bölümde özetlenmekte ve bu bölümü de beşinci bölüm olan kaynaklar dizini izlemektedir.

       Elde edilen sonuçlar, farklı ortamlarda küre tabi tutulmuş yüksek dayanımlı ve geleneksel betonlarda su içinde kür yetersizliklerinden daha çok, kür sıcaklığı farkının dayanım gelişimleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Dayanımlı Beton, Geleneksel Beton, Basınç Dayanımı, Farklı Kür Koşulları