Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hasan ATASARAL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selim PUL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇOK PARÇALI HAFİF ÇELİK KOLONLARIN MERKEZİ YÜKLEME ALTINDA DAVRANIŞI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 2/3/2009
Sayfa Sayısı: 3
Tez No: t2011
Özet:

      Soğuk şekillendirilmiş hafif çelik profillerin yapılarda kullanımı ile ilgili çalışmaların II. Dünya Savaşı sonrasında, özellikle ABD, Japonya, Almanya ve İskandinav ülkelerinde başladığı bilinmektedir. Klasik çelik profillerin yanı sıra, hafif çelik profillerin de yapılarda ve diğer alanlarda kullanılması günümüzde daha da yaygınlaşmaktadır. Hafif çelik yapılara ilişkin ilk uygulamalar 1950’li yılların sonlarında Almanya’da yapılabilmiş ve hafif çelik çerçeve sistemin bugünkü halini alması 1980’li yılları bulmuştur. Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan soğuk şekillendirilmiş profiller ülkemizde ise ancak son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Bu profillerle daha çok, kat sayısı az olan konut türü yapılar gerçekleştirilmekte ve çok yönlü önemli bir ekonomi elde edilmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, hafif çelik profillerin ve bu profillerle gerçekleştirilen yapıların tanıtımının yapılmasından sonra bu profillerle oluşturulan düşey taşıyıcı elemanlar üzerinde merkezi yükleme deneyleri yaparak sonuçları karşılaştırmaktır.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma toplam dört bölümden oluşmaktadır Birinci bölüm genel bilgilerin verildiği bölüm olup, bu bölümde giriş, çalışmanın amacı ve kapsamı tanıtılmakta, hafif çelik yapılar hakkında genel bilgiler sunulmakta ve daha önce gerçekleştirilmiş bazı araştırmalar özetlenmektedir. İkinci bölümde, çalışma konusuna uygun olarak soğuk şekillendirilmiş hafif çelik profillerle oluşturulan çok parçalı kolonlar üzerinde gerçekleştirilen merkezi yükleme deneyleri ve bu deneylerden elde edilen bulgular verilip gerekli irdelemeler yapılmaktadır. Çalışmanın tümünden çıkarılabilecek sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu bölümü de dördüncü bölüm olan kaynaklar dizini izlemektedir.

Elde edilen sonuçlar, soğuk şekillendirme yöntemiyle üretilmiş hafif çelik profiller kullanılarak elde edilen çok parçalı kolon tasarımının az katlı konut türü yapılar için uygun olduğunu göstermektedir.

      

Anahtar Kelimeler :Soğuk Şekillendirilmiş Hafif Çelik Profiller, Hafif Çelik Yapılar,

      Çok Parçalı Çelik Kolonlar, Merkezi Yükleme Deneyi