Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Dündar AYYILDIZ
Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEPREM VE DÖŞEME PARAMETRELERİNİN YAPI MALİYETİNE ETKİLERİNİN YÖNETMELİKLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/2/2009
Sayfa Sayısı: 84
Tez No: t1998
Özet:

      Dünyanın aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan ülkemizde deprem ve yapı parametrelerinin maliyet üzerindeki etkilerinin belirlenmesi de önemli olmaktadır. Bu bağlamda Türk ve Amerikan yönetmeliklerini genel hatlarıyla karşılaştırmak ve döşeme çeşitlerine bağlı olarak yapı maliyetlerindeki değişimleri incelenmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın birinci bölümü genel bilgiler bölümüdür. Bu bölümde yapılara etkiyen deprem yüklerinin hesabı ve betonarme döşeme sistemleri konusunda genel bilgiler sunulmaktadır.

      Çalışmanın ikinci bölümü yapılan çalışmalar bulgular ve irdelemeler bölümüdür. Bu bölüm üç ana kısma ayrılmaktadır. Birinci kısmını farklı döşeme sistemleri ile tasarlanmış örnek yapılar üzerindeki analizler ve irdelemeler oluşturmaktadır. Bu kısımda öncelikle seçilen yapılar tanıtılmaktadır. Bu yapılarda döşeme sistemi olarak asmolen ve kirişli döşeme sistemleri seçilmiştir. Taşıyıcı sistem olarak da geleneksel çerçeve ve perde-çerçeve sistemler seçilmiştir. Kat sayısı olarak da uygulamada yaygın olarak kullanılan 2, 5 ve 8 katlı yapılar tercih edilmiştir. Karşılaştırmalarda kolaylık olması bakımından plan alanı 100m2 seçilmiştir. Örnek yapıların depreme göre hesapları gerçekleştirilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular seçilen bazı elemanlar için karşılaştırmalı olarak çizelgeler halinde verilmiştir. Bu kısmın sonunda deprem bölgelerine ve döşeme sistemlerine bağlı olarak yapı maliyetleri karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir. Bu bölümün ikinci kısmında Türk ve Amerikan betonarme yönetmeliklerinin koşuları karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir. Bölümün son kısmında ise seçilen örnek yapılar Türk ve Amerikan yönetmelikleri dikkate alınarak tasarlanmakta ve aralarındaki maliyet farkları karşılaştırılmaktadır.

Üçüncü ve son bölüm sonuçlar bölümü olup bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Türk Deprem Yönetmeliği, Amerikan betonarme yönetmeliği, Deprem Bölgesi.