Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Çiğdem ÇALIK
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK-2007 SONRASI YAPILARIN PROJE VE YAPIM AŞAMALARINDA KARŞILAŞILAN HATALAR ÜZERİNE İNCELEME: TRABZON- MERKEZ ÖRNEĞİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/1/2009
Sayfa Sayısı: 63
Tez No: t1990
Özet:

      Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunmaktadır. Bu tektonik durumu nedeniyle ülkemiz topraklarının yaklaşık olarak tamamı deprem riski altında bulunmaktadır. Ülkemizde son yıllarda yaşanan, büyük can ve mal kayıplarına yol açan Marmara ve Düzce depremlerinden sonra depreme dayanıklı yapı tasarımının önemi daha da artmıştır. Bu depremlerden sonra yürürlükte olan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-1998 güncellenerek 7 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

      Bu tez çalışmasının amacı; 7 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ” sonrasında, Trabzon il merkezinde inşaatına başlanan yapıların, proje ve yapım aşamalarında yapılan hataların belirlenerek, uygulamada ve projede; yürürlükte olan yönetmeliklere ne ölçüde uyulduğunun belirlenmesidir. Çalışma kapsamında DBYBHY-2007 ve TS 500-2000 dahilinde sorular içeren anket formları hazırlanmış ve yeterli sayıda inşaat bu formlar doğrultusunda incelenmiştir.

      Tez çalışması üç ana bölüm ve bir ekten oluşmaktadır. İlk bölümde deprem hakkında genel bilgiler, depreme dayanıklı yapı tasarımı, yapılarda kullanılan başlıca yapı elemanları ve taşıyıcı sistemler, projelendirmede ve sistem seçiminde yapılan hatalar ve çalışmanın amaç ve kapsamı yer almaktadır. İkinci bölümde Trabzon il merkezinde 7 Mart 2007 tarihinden itibaren ruhsat verilmiş olan binaların proje ve yapım aşamaları yönetmelik ve standartların minimum ve maksimum koşulları yönünde incelenmekte ve karşılaşılan hatalara yer verilmektedir. Üçüncü bölümde çalışmadan çıkarılan sonuçlar ve bazı öneriler verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar listesi ve anket formlarının bulunduğu ek kısmı izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar; yürürlükte olan yönetmeliklere özellikle yapım aşamasında tam olarak uyulmadığını ortaya koymaktadır.

      Anahtar Kelimler: Proje Aşaması, Yapım Aşaması, Hatalar, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Deprem Yönetmeliği, TS 500