Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Funda TÜRE KİBAR
Danışman: Prof. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Trafik Kazaları ve Trabzon Bölünmüş Sahil Yolu Örneğinde KazaTahmin Modelinin Oluşturulması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/7/2008
Sayfa Sayısı: 73
Tez No: t1933
Özet:

      Tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi ülkemizi de etkileyen trafik kazaları sorunu, her geçen gün etkisini arttırarak büyümektedir. Bununla beraber, yol güvenliğine gereken önem verilmemekte ve yol güvenliği, kentsel ulaşım planlaması sürecinin içinde tam olarak yerini almamaktadır.

Dünyada yol güvenliğini sağlamada birçok çalışma yapılmakta ve sonuçları başarıya ulaşmaktadır. Ancak ülkemizde bu sorun hala göz önünde bulundurulmamaktadır. Ülkemizde, kazalar sonucu ağır maddi ve manevi kayıplar ortaya çıkmaktadır.

      Yol güvenliğini sağlamada yapılan çalışmalar trafik kazalarını azaltmaktadır. Bunun için yapılan kaza tahmin modellerindeki çalışmalar hızla ilerlemekte, yol güvenliğini tahmin etmede matematiksel araçlar olarak tercih edilmektedirler.

Bu çalışmada karayolu güvenliğinin sağlanmasında kazalara neden olan faktörlerin incelenmesi ve bu faktörlerin birbiriyle ilişkilerini içine alan kaza tahmin modelinin oluşturulması hedeflenmiştir.

      Çalışmanın birinci kısmında; genel bir giriş yapıldıktan sonra, tezin amaç ve kapsamı anlatılmış, tez konusu ile ilgili kaynak araştırmasına yer verilmiştir. Sonrasında, ulaştırma hakkında genel bilgiler, ülkemiz ulaştırma tercihi ve bu tercihin doğurduğu sorunların neler olduğuna değinilmiştir. Karayolu güvenliği ve karayolu güvenliğinin sağlanması için alınabilecek önlemler anlatılmış, trafik kazalarının etken bileşenleri ile kaza tahmin modellemesi yapılması için kullanılan istatiksel yöntemler ele alınmıştır.

Çalışmanın ikinci kısmında ise; Trabzon Bölünmüş Sahil Yolu’nun Beşikdüzü ilçesinden Of ilçesine kadar olan 010-21 ve 010-22 kontrol kesim nolu, 113,5 km. lik karayolu kesimi üzerindeki, 5 yıllık (2002, 2003, 2004, 2006 ve 2007 yılları) trafik kaza verileri alınmış ve bu kesimlerin trafik ve yol karakteristikleri belirlenerek toplam kazalar için bir kaza tahmin modeli oluşturulmuştur. Kaza tahmin modelindeki analizler Stata istatiksel paket programı ile yapılmıştır.

       İstatiksel analizlerde, önce Poisson Regresyon modelinin geliştirildiği genelleştirilmiş lineer model yaklaşımı kullanılmış, ancak verinin aşırı yayılım yapmasından dolayı Negatif Binom Regresyon modeli uygulanmıştır. Seyahat edilen yol kilometresi, ortalama belirlenen hız ve yol üzerindeki yaya geçidi sayısı, kaza oluşumunda anlamlı değişkenler olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları, Karayolu Güvenliği, Trafik Kaza Tahmin Modeli,

       Poisson Regresyonu, Negatif Binom Regresyonu