Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mevlüt PEHLİVAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekai ANGIN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kürtün Baraj Gölünün Sağ Sahilindeki Özkürtün (Gümüşhane) Beldesinin Heyelanı Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/2/2008
Sayfa Sayısı: 59
Tez No: t1895
Özet:

      Ülkemiz, jeolojik ve topoğrafik yapısı, iklimsel özellikleri nedeniyle büyük can ve

mal kayıplarına sebep olan doğal olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizin en çok yağış

      alan bölgesi olan Karadeniz Bölgesinin doğu bölümü, yamaçlarının dik eğimli olması

nedeniyle heyelan açısından riskli bir konumdadır. Heyelan alanlarının belirlenmesi,

      olumsuzluklarının azaltılması veya ortadan kaldırılabilmesi yerleşim alanlarının belirlenmesi

açısından çok önem kazanmaktadır.

      Bu çalışmada, Kürtün Baraj Gölünün oluşumundan sonra Özkürtün Beldesinde

oluşan heyelan incelenmiştir.

      Barajda su tutulduktan sonra, baraj golü 630 m kotlarına ulaştığında belde

içerisinden geçen karayolu üzerinde ve yol ile göl arasında çatlaklar oluşmuş ve daha

      sonradan heyelan gerçekleşmiştir. Bu çalışmada daha önce arazide yapılan çalışmalar

irdelenmiş eksik olan veriler için arazide etütler yapılarak bazı laboratuar deneyleri için

      örnekler alınmıştır. Heyelandan önceki kesiti elde edebilmek için bilgisayar ortamında

haritalar sayısallaştırılarak kesitler belirlenmiş ve bunların içinde en kritik kesit seçilmiştir.

      Jeolojik kesit belirlendikten sonra kesitler analiz edilmiştir.

Yerleşim alanını belirlemeden önce, barajın planlama aşamasında yapılacak

      çalışmalarla böyle büyük bir tehlike daha önce önlenebilir mi? Sorusuna cevap oluşturabilmek

adına hazırlanan bu çalışmada kritik kesitte alınabilecek önlemler araştırılmış ve çözüm

      önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kütle hareketleri, Yamaç Stabilitesi, Yük Azaltılması