Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İsmail SEKBAN
Danışman: Doç. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇELİK LİF KATKISININ TEKRARLI YÜK ETKİSİNDEKİ GELENEKSEL VE YÜKSEK PERFORMANSLI BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 21/9/2007
Sayfa Sayısı: 120
Tez No: t1864
Özet:

      Betonarme sistemlerin deprem yüklerini güvenli bir şekilde aktarırken rijit olmalarının yanı sıra bu yüklerin bir kısmını sönümleyebilmeleri için sünek olmaları da istenir. Betonarme taşıyıcı sistemlerin önemli elemanı olan kolonların düşey yükler altındaki davranışları elverişli olmasına rağmen, yatay yükler altındaki davranışları çoğu zaman yeterli olmayabilmektedir. Bunun yanı sıra bir yapının yeterli yatay yer değiştirme rijitliğine sahip olmaması, özellikle kuvvetli deprem etkileri altında büyük göreli kat ötelenmelerinin meydana gelmesine, buda kolon uç noktalarında önemli büyüklükte ikinci mertebe momentlerin oluşmasına yol açmaktadır. Bilindiği gibi beton; yorulma dayanımı, aşınma dayanımı, çekme dayanımı ve enerji yutma kapasitesi bakımından zayıf bir malzemedir. Betonun elverişli olmayan bu mekanik özelliklerinin iyileştirebilmek amacı ile beton içerisine çelik liflerin katılması en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Sağladığı faydalar da dikkate alındığında, beton ve betonarme yapılarda çelik liflerin beton içerisindeki davranışının bilinmesi oldukça önemlidir. Konu ile ilgili son yıllarda birçok araştırma yapılamasına rağmen yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Betonarme kolonların yapımında kullanılan betona çelik lif katkısının kolonların tekrarlı yatay yük taşıma kapasitesine sağlayacağı katkının incelenmesi amacıyla geçekleştirilen bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup, ikinci bölüm çalışmanın amacına uygun olarak çelik lif katkılı betonarme kolonların üretimini kapsamaktadır. Üçüncü bölüm, üretilen betonarme kolonlar üzerinde yapılan tekrarlı yüklemelere ait deneylerden elde edilen bulguların karşılaştırmalı olarak irdelenmesinden oluşmaktadır. Yapılan çalışmanın bütününden çıkarılabilecek sonuç ve öneriler dördüncü bölümde özetlenmekte ve bu bölümü kaynaklar dizini izlemektedir. Elde edilen sonuçlar, çelik lif katkısının geleneksel betonarme kolonların yatay yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde arttırdığını, yüksek performanslı betonarme kolonlarda bu artışın çok az olduğunu, hem geleneksel hem de yüksek performanslı betonarme kolonlarda kolon uç noktalarındaki yerdeğiştirme kapasitelerini önemli ölçüde arttırdığını ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Betonarme Kolon, Çelik Lif, Tekrarlı Yükler