Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Perin ÖZGEN
Danışman: Prof. Dr. Ayşe Daloğlu
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Türkiye’deki Çatıların Optimum Kar Yüklerinin Belirlenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 21/9/2007
Sayfa Sayısı: 217
Tez No: t1863
Özet:

      Türkiye’de, kar yükünden dolayı çatı hasarlarına ve çatı çökmelerine sıkça

rastlanmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni, tasarım çatı kar yüklerinin doğru

      belirlenememiş olmasıdır. Optimum tasarım çatı kar yükü, karın çatı üzerinde birikimini

etkileyen bütün faktörlere bağlı olarak elde edilen dönüştürme katsayıları ile uygun zemin

      kar yükünün çarpılması sonucu elde edilir.

Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki çatıların optimum kar yüklerinin belirlenebilmesi

      için, Türkiye’nin zemin kar yükü haritasını en hassas şekilde oluşturmak ve kar yükü ile

ilgili dünyanın en gelişmiş standartlarından olan ANSI/ASCE 7-05’in önerdiği dönüşüm

      katsayılarını Türk Standartları’nın önerdiği değerlerle karşılaştırmak ve elde edilen

sonuçlar paralelinde Türk Standartları’nı değerlendirerek bu standartların gerekli görülen

      kısımlarının güncellenmesi için önerilerde bulunmaktır.

Bu çalışmada, Türkiye’deki DMİ’ye ait 100 adet istasyondan elde edilen kar verileri

      kullanılarak bu istasyonlar için ortalama tekerrür süresi (OTS) 50 yıl zemin kar yükleri

geliştirilen en son istatistiksel analiz yöntemleriyle belirlendi. Zemin kar yükünün

      Türkiye’deki değişimini elde etmek amacıyla her istasyon için belirlenen 50 yıllık kar

yükleri kullanılarak CBS teknikleri yardımıyla, Türkiye’nin zemin kar yükü haritası

      oluşturuldu. ANSI/ASCE 7-05, TS 498 ve TS 7046 standartlarının önerdiği dönüşüm

katsayıları kullanılarak beşik çatılar için kar yükleri hesaplandı.

      Elde edilen sonuçlar Türk Standartları’nın önerdiği değerlerle karşılaştırıldığında, TS

498’in Türkiye için önerdiği zemin kar yüklerinin pek çok durumda emniyetsiz olduğu, TS

      7046’nın istatistiksel analiz yönteminin her durumda ekonomik olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Zemin Kar Yükü, Çatı Kar Yükü, İstatistiki Analiz, Coğrafi Bilgi

      Sistemleri, TS 498, TS 7046, ANSI/ASCE 7-05