Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayşegül DURMUŞ
Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Silolar Konusunda Bazı Teoriler ve Stok Yapılarının Tasarımına İlişkin Genel Bir Yaklaşım
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 16/8/2007
Sayfa Sayısı: 111
Tez No: t1849
Özet:

      Özel mühendislik yapılarından olan siloların ve diğer stok yapılarının ham ve işlenmiş

yiyecek ya da endüstri maddelerinin saklanması ve dolguların yapılması gibi birçok

      nedenle inşa edildikleri bilinmektedir.

Stok malzemelerinin denge koşullarını; zaman, malzeme cinsi, sıkışma derecesi,

      doldurma hızı, doldurmada düşüş yüksekliği, boşaltma şekli ve boşaltma hızı, stok

yapısının geometrik ve mekanik özelikleri gibi birçok parametre etkilemektedir. Bu

      durumda stok yapılarını sınıflandırarak, her bir sınıfın tasarımı için bazı teorilere ilişkin

tasarım yöntemlerinden, ülke ekonomisiyle bağdaşan bir emniyeti sağlamaya yönelik

      optimum olanının belirlenerek kullanılması gerektiği açıktır.

Bu çalışmanın temel amacı stok yapıları konusunda bir sentez ışığında, bu yapıların

      tasarımı için bazı tanınmış yöntemleri aynı simgeler altında sistematik olarak açıklamak ve

geliştirilen genel bir yaklaşımın temel ilkelerinin Türkiye Silo Yönetmeliğinde öngörülen

      yöntemle ilgisini ortaya koyduktan sonra uygulanmasını kolaylaştıracak birtakım abak ve

çizelgeler hazırlamaktır.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç asıl ve bir ek bölümden oluşmaktadır. Birinci

bölümde gerçek stok yapılarının sınıflandırılması, stok malzemesi, mekanik tanımlar,

      gerçek stok yapısı sınıflarından birini teşkil eden silolara etkiyen yükler üzerinde

durulmaktadır. İkinci bölümde, sukunet durumundaki malzeme basınçlarının hesabı için

      bazı teoriler ve karşılaştırılmaları, doldurma ve boşaltma durumlarında malzeme

basınçlarının hesabına ilişkin bilgiler, stok malzemesi gerilmelerine ilişkin genel yaklaşım

      ve bu yaklaşımın Türkiye Silo Yönetmeliğiyle ilgisi açıklanmakta, yönetmelikteki

yöntemin uygulanmasını kolaylaştıracak bazı abak ve çizelgeler de burada verilmektedir.

      Üçüncü bölüm sonuç ve önerilere ayrılmış olup bu son bölümü kaynaklar listesi, bir ek

bölüm ile yazara ilişkin özgeçmiş izlemektedir.

      Sonuç olarak, geliştirilen genel yaklaşımdan Türkiye Silo Yönetmeliğinde önerilen

yöntemin çıkartıldığı gösterilmekte ve bu yöntemin uygulamasını kolaylaştıracak birtakım

      abak ve çizelgeler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Stok Yapıları, Sınıflandırma, Silo Sınıfı Tasarım Teorileri, Genel

      Yaklaşım