Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat YAYLACI
Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AÇIK DENİZ YAPI UYGULAMALARI ve BUNLARIN TASARIM PARAMETRELERİNİN İRDELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/8/2007
Sayfa Sayısı: 160
Tez No: t1843
Özet:

      Günümüzde dünyada enerji ihtiyacının bu kadar artığı bir dönemde ve ülkemizin denizlerle çevrili olduğu düşünüldüğünde açık deniz yapı teknolojisinin ülkemiz için önemi ortaya çıkmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler bu konuda çok önemli mesafeler almasına rağmen, maalesef ülkemizde bu konuyla ilgili büyük bir bilgi ve teknoloji eksikliği bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı açık deniz yapı sınıflarını yapısal ve biçimsel özellikleri ile birlikte açıklamak ve bunların maruz kaldıkları yükleri ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma dört bölüm halinde sunulmaktadır. Çalışmamın birinci bölümünde açık deniz yapılarının genel tanıtımı, açık deniz yapıları konusunda daha önceden yapılmış başlıca çalışmalar, açık deniz yapılarının türleri, açık deniz platformları, açık deniz yapılarının tasarımlarının temel esasları, açık deniz yapılarının dünyadaki ve ülkemizdeki durumu konularında bililer verilmektedir. Çalışmamın ikinci bölümünde, açık deniz yapılarının maruz kaldıkları yük ya da yük etkileri kalıcı (sabit) yükler, hareketli yükler, üretim ve tesisat yükleri ve çevresel ve rastgele yükler üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde açık deniz yapılarının tasarımında son derece önemli parametrelerden olan rüzgar, dalga, akıntı ve deprem yüklerinin karakteristikleri ve hesap yöntemleri üzerinde de durulmaktadır. Üçüncü bölümde, örnek bir açık deniz yapısının yapısal ve malzeme özellikleri tanıtılmakta, incelenen kuvvetlerin etkileri modeller üzerinde dikkate alınmakta ve bilgisayar programı yardımı ile hesaplamalar gerçekleştirilmektedir. Bu hesaplamalarda sonlu elemanlar yöntemini temel alan ANSYS yazlımı kullanılmaktadır. Çalışmamın son bölümünde, elde edilen sonuçlar ve öneriler sunulmakta, bu bölümü kaynaklar listesi ile yazarın özgeçmişi izlemektedir. Anahtar Kelimeler: Açık Deniz Yapıları, Açık Deniz Platformları, Rüzgâr Yükü, Dalga Yükü, Akıntı Yükü, Deprem Yükü