Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet Emin ARSLAN
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: EĞİLMEDE TAŞIYICI HAFİF BETON-DONATI ADERANSININ GELENEKSEL BETON-DONATI ADERANSIYLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 14/8/2007
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: t1842
Özet:

      Bugün için hafif betonların özelikleri dolayısıyla da donatıyla aderansları geleneksel betonlarınkiler kadar iyi bilinmemektedir. Günümüzde yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası betonarme yönetmelikleri genellikle karakteristik basınç dayanımları en çok 50 MPa ve birim kütleleri ise en az 2000 kg/m3 civarında olan betonlar üzerinde gerçekleştirilen deneysel ve teorik inceleme sonuçlarının birlikte değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. Söz konusu yönetmeliklerde verilen bağıntıların ve yapılan önerilerin hafif betonlar, özellikle taşıyıcı hafif betonlar için de geçerli olduğunu belirtmek, elde bu konuda yeterli düzeyde güvenilir bilgiler olmadığından, bugün için maalesef mümkün olmamaktadır. Oysa son yıllarda birçok mühendislik yapısında taşıyıcı hafif betonlar kullanılmış ve kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Doğu Karadeniz Bölümü doğal hafif agregalarının biriyle üretilen taşıyıcı hafif betonun Standart Belçika Mafsallı Kiriş Deneyi ile eğilmede donatıyla aderansının geleneksel beton-donatı aderansıyla karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaçla gerçekleştirilmiş çalışma, üç asıl bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, hafif betonlar, bu betonların bazı özelikleri, tarihçesi, geleneksel betonlara göre bazı üstünlük ve sakıncaları, üretimlerinde kullanılan agrega türleri, daha önce bu konuda gerçekleştirilmiş olan çalışmalar ve donatı-beton aderansına ilişkin bazı hatırlatmalar yapılmaktadır. İkinci bölüm, yapılan çalışmalara ayrılmış olup burada, kullanılan malzemelerin, üretilen hafif ve geleneksel betonların bazı özelikleri, bu betonlarla üretilen kirişlerle gerçekleştirilen eğilmede aderans deneyleri, bu deneylerden elde edilen bulgular ve irdelemeler üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın bütününden çıkarılabilecek başlıca sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar dizini ile özgeçmiş izlemektedir. Elde edilen sonuçlar, taşıyıcı hafif beton-donatı aderansının geleneksel betonunkinden önemli derecede düşük olduğunu, dolayısıyla da bu betonlarla inşa edilen yapıların tasarımı için, yürürlükte bulunan ulusal yönetmeliklerimizde (TS 500–2000, TDY–2007) aderans konusunda verilen kuralların pek geçerli olmadığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beton-Donatı Aderansı, Eğilmede, Hafif Beton, Geleneksel Beton, Nervürlü Donatı, Deneysel ve Teorik, Karşılaştırma