Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hasan Tecelli TEMÜZ
Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Minarelerin Rüzgar Yükleri Altında Davranışlarının İncelenmesi ve Bunların Rüzgara Göre Hesabı
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/7/2007
Sayfa Sayısı: 79
Tez No: t1825
Özet:

      Ülkemizde her yıl çok sayıda cami ve minare inşa edilmektedir. Bunların büyük

çoğunluğu şahıslar, dernekler ve vakıflar tarafından hayır işi olarak inşa edilmektedir.

      Durum böyle olunca da bu yapılar çoğu zaman herhangi bir hesap yapılmadan ve istenen

düzeyde denetime tabi tutulmadan sadece usta marifetiyle inşa edilmektedir. Bu şekilde

      inşa edilen minareler şiddetli rüzgar ve deprem gibi etkiler altında kolaylıkla hasar

görebilmektedir. Nitekim son zamanlarda minarelerin rüzgar etkisiyle yıkıldığı ve çeşitli

      düzeylerde can ve mal kaybının meydana geldiği haberleri basında sıklıkla yer almaktadır.

Tüm bunlar dikkate alınarak bu çalışmanın temel amacı, minarelere etkiyen rüzgar

      yüklerini ve bu yükler etkisinde minarelerin davranışlarını incelemek, ulusal ve yabancı

ülke yönetmeliklerini dikkate alarak bunların hesaplarını karşılaştırmalı olarak sunmak

      şeklinde seçilmiştir.

Çalışma üç asıl ve iki ek bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler

      bölümü olup bu bölümde, çalışmanın amacı belirtilmekte ve minarelerin zaman içindeki

gelişimi, yapım amaçları, minare elemanları, minarelere etkiyen yükler, hesap yöntemleri

      ve bu yapılara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan esaslar üzerinde

durulmaktadır.

      İkinci bölümde minarelerin genel olarak ve örnek olarak seçilen minarenin yapısal

özellikleri sunulmakta, ACI 307 ve TS498’e göre rüzgar yüklerinin hesabı, deprem

      yüklerinin hesabı ve minare gövdesinin taşıma gücüne göre kesit hesapları ise çeşitli yük

kombinezonları dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Bölümün sonunda rüzgar ve

      deprem yükleri için yük kombinezonlarından elde edilen değerler karşılaştırmalı olarak

irdelenmektedir.

      Üçüncü bölümde ise çalışmanın bütününden çıkarılan başlıca sonuç ve önerilere yer

verilmektedir. Bu son bölümü kaynaklar dizini ve iki ek bölüm izlemektedir.

      Anahtar Kelimeler: Betonarme Minareler, Rüzgâr Etkileri, Deprem Etkileri, Statik ve

Dinamik Analiz