Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Adem AKPINAR
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DÜNYA, AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE'NİN TOPLAM ELEKTRİK VE HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM PROJEKSİYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/1/2007
Sayfa Sayısı: 107
Tez No: t1791
Özet:

      Türkiye ve dünyada; nüfus artışı, sanayileşme, teknolojik, sosyal ve ekonomik

gelişmeler sebebiyle enerji talebi hızla artmaktadır. Artan bu talebi karşılamada, su

      potansiyeline sahip olan ülkeler ve Türkiye, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan

hidroelektrik enerji üretimine büyük önem vermekte ve potansiyellerinden maksimum

      ölçüde yararlanmak istemektedirler.

Bu çalışmada enerji kaynaklarının Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki durumu

      incelenmiş; dünya ve Avrupa Birliği için 1980-2004 yılları arasındaki, Türkiye için ise

1970-2004 yılları arasındaki veriler kullanılarak yapılan projeksiyon ile toplam elektrik ve

      hidroelektrik enerji üretimlerinin gelecekteki değerleri tahmin edilmiştir.

Çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; dünya ve

      Türkiye’de fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri ve üretim-tüketim

durumları incelenmiştir. İkinci bölümde; dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye için toplam

      elektrik ve hidroelektrik enerji üretim projeksiyonları gerçekleştirilmiştir. Üçüncü

bölümde; projeksiyonlardan elde edilen bulgular ve bu bulguların eğilimleri verilmiştir.

      Dördüncü bölümde; dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye için hidroelektrik enerji

üretimlerinin toplam elektrik enerji üretimleri içerisindeki payları belirlenmiş ve

      değerlendirilmiştir. Ayrıca bu bölümde, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin toplam elektrik ve

hidroelektrik enerji üretimlerinin dünya üretimlerindeki payları irdelenmiş ve Türkiye’nin

      hidroelektrik enerji potansiyelinin gelecekteki üretimini karşılama durumu incelenmiştir.

Beşinci bölümde çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmiştir. Altıncı bölümde öneriler,

      yedinci bölümde ise kaynaklar sunulmuştur.

Çalışmada, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin toplam elektrik ve hidroelektrik

      enerji üretimlerinin artacağı, ancak hidroelektrik enerji üretimlerinin toplam elektrik enerji

üretimleri içindeki paylarının azalacağı sonucuna varılmıştır. Bunun yanında, Türkiye’nin

      hidroelektrik enerji üretiminin toplam enerji içindeki payının, dünya ve Avrupa Birliği’ne

göre daha önemli olacağı belirlenmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Enerji Kaynakları, Hidroelektrik Enerji, Elektrik Enerjisi,

Üretim Projeksiyonu