Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Seyhan TOKSOY
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Farklı Elemanlarla Rijitleştirilmiş Çerçeve Sistem Yapıların Lineer ve Lineer Olmayan Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/9/2006
Sayfa Sayısı: 103
Tez No: t1766
Özet:

      Günümüzde yaygın olarak kullanılan betonarme yapıların düşey yüklere ilave olarak yatay yükler altında da istenilen emniyete sahip olabilmeleri açısından bu tür yapıların taşıyıcı sistemleri seçiminde olabildiğince hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı geleneksel çerçeve sisteme ilave olarak farklı düzenlenen eğik elemanlarla ve betonarme perde ile rijitleştirilmiş çerçeve sistem yapıların lineer ve lineer olmayan davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu inceleme farklı kat sayıları için yük faktörü, eşdeğer gerilme ve eşdeğer yerdeğiştirme yönünden ayrı ayrı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla gerşekleştirilen çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yapılarda kullanılan başlıca taşıyıcı sistemler ve lineer olmama hakkında bilgi ve bu konularda yapılmış literatür çalışmalarına yer verilmektedir. İkinci bölümde, çalışmanın amacı doğrultusunda modellenen çerçeve sistemler hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde, çalışmada dikkate alınan çerçeve sistemlerden elde edilen bulgular, tablolar ve grafikler halinde verilerek irdelenmektedir. Dördüncü bölümde, yapılan çalışmadan çıkarılabilecek bazı sonuçlar ve öneriler verilmekte ve bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      Sonuç olarak, çalışmada dikkate alınan farklı elemanlarla rijitleştirilmiş çerçeve sistem yapıların geleneksel çerçeve sistem yapılara göre dikkate alınan özellikler bakımından daha iyi davranış gösterdiği ve yapıların lineer olmayan analizinin daha güvenli ve gerçekçi sonuçlar ortaya koyduğu sonuçlarına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Taşıyıcı Sistem, Geleneksel Çerçeve, Eğik Eleman, Betonarme

      Perde, Lineer Analiz, Lineer Olmayan Analiz, Karşılatırmalı

İnceleme.