Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Serhat GÖZÜTOK
Danışman: Doç. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARDA SARGI DONATISININ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 29/8/2005
Sayfa Sayısı: 56
Tez No: t1630
Özet:

      Yüksek performanslı veya geleneksel betonla projelendirilen betonarme yapıların olası depremler karşısında elastik davranacak şekilde boyutlandırılmasının ekonomik bir çözüm olmadığı bilinmektedir. Deprem etkisi ile yapının eylemsizlik kuvvetlerinin ortaya çıkaracağı enerjinin yapı elemanlarının plastik şekildeğiştirmeleri ile yutulmasını sağlayacak bir boyutlandırma ekonomik açıdan gerekmektedir. Bu da yapı elemanlarının, stabilite, dayanıklılık, dayanım ile birlikte belirli bir sünekliğe de sahip olacak şekilde boyutlandırılmasını gerektirmektedir.

Geleneksel betonlara göre üzerlerinde daha az sayıda çalışma gerçekleştirilmiş olan yüksek performanslı betonların, mevcut gerilme-şekildeğiştirme modellerinin geleneksel betonlarınki kadar güvenilir olmaması nedeniyle ve bu konuda yapılacak çalışmalara veri oluşturması da düşünülerek, yüksek performanslı betonlarda sargı donatısının etkilerini deneysel olarak araştırmak bu çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma, toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup, ikinci bölümde bu çalışmanın amacı doğrultusunda farklı sargı donatısı aralıkları kullanılarak, farklı enkesit ve boyuna donatıya sahip yüksek performanslı beton deney numuneleri üretilmiştir. Bu deney numuneleri üzerinde merkezi basınç deneyi yapılarak, numunelerin basınç dayanımları ve gerilme-şekildeğiştirme diyagramları elde edilmiştir. Deneylerden elde edilen bulgular karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek başlıca sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar dizini izlemektedir.

Elde edilen sonuçlar, sargı donatısının geleneksel betonlarda olduğu gibi yüksek performanslı betonların da basınç dayanımını ve sünekliğini, sargısız betona göre önemli oranda artırdığını, yüksek performanslı betonlar için önerilen gerilme-şekildeğiştirme modellerinin güvenilir olarak kullanılabilmesi için daha farklı çalışmaların gerektiğini ortaya koymuş bulunmaktadır.

      Anahtar Kelimeler : Yüksek performanslı beton, Sargı donatısı, Gerilme-şekildeğiştirme

modeli, Basınç dayanımı, Süneklik, Boyuna donatı oranı.