Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Çetin ÖZDEMİR
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Bir Sentez Işığında Betonarme Bir Konutun Geçerli Yönetmeliklere Göre Tasarımı
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/6/2005
Sayfa Sayısı: 278
Tez No: t1591
Özet:

       Bilindiği üzere betonarme yapıların tasarımı için yürürlükte bulunan başta “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (TS500-2000)” ve “Türk Deprem Yönetmeliği (TDY-1998)” olmak üzere bir çok yönetmelik mevcuttur. Betonarme yapı tasarımlarının yürürlükte bulunan bu yönetmeliklere uygun olarak yapılmasının bir zorunluluk olduğu bilinmektedir. Oysa oldukça yeni koşullar içeren bu yönetmeliklerin uygulamalarında bazı tereddütler ve zorluklar bulunmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, betonarme bina türü yapıların yürürlükte bulunan yönetmeliklere uygun olarak tasarımı için gerekli olan bilgilerin kısa bir sentezinden sonra bu bilgileri örnek olarak seçilen bir konut tasarımına uygulayarak bazı sonuç ve öneriler getirmekten ibarettir. Bu amaçla gerçekleştirilen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup bu bölümde bir binayı oluşturan elemanlara etkiyen yatay ve düşey yükler, yüklere göre kesit etkilerinin hesabı ve boyutlandırmalar üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise, birinci bölümde verilen bilgiler ve yapılan açıklamalar yardımıyla örnek olarak seçilen betonarme bir binanın tasarımı yapılmakta ve elde edilen bulgular çizelgeler halinde verilmektedir. Üçüncü bölüm ise çalışmadan çıkarılan bazı sonuç ve önerilere ayrılmıştır. Bu son bölümü kaynaklar dizini ve özgeçmiş izlemektedir.

       Bu çalışma, betonarme binaların tasarımında yürürlükte bulunan yönetmeliklerin ortaya koyduğu koşulları sağlamak ve işlem adımlarının tekrarını azaltmak için, taşıyıcı sistem seçiminde, özellikle düşey taşıyıcı elemanların yerleşim düzeninin, simetrisinin, yatay ve düşey doğrultudaki sürekliliğinin son derece önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler :Betonarme, Taşıyıcı Sistem Elemanları, Düzensizlikler, Betonarme Bina Tasarımı,

       Yürürlükteki Yönetmelikler