Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hilal ÖZTÜRK
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DIŞMERKEZ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLRŞTİRİLMİŞ ÇERÇEVE SİSTEM YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 31/3/2005
Sayfa Sayısı: 72
Tez No: t1583
Özet:

       Yapıların taşıyıcı sistemlerinin uygun olarak seçilmesi depreme karşı dayanıklıklarını artırmada önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yapıların taşıyıcı sistemlerinin seçiminde olabildiğince hassasiyet gösterilmelidir.

Bu çalışmanın amacı geleneksel çerçeve sistem ile köşegen ve farklı olarak düzenlenen dışmerkez eğik elemanlarla rijitleştirilmiş çerçeve sistem yapıların depreme karşı lineer davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu inceleme farklı kat adedi ve açıklıklı çerçeveler için yerdeğiştirme, eğilme momenti, normal kuvvet ve kesme kuvveti yönünden ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla birinci bölümde depreme dayanıklı yapı taşıyıcı sistem seçiminde dikkat edilecek hususlar, yapılarda kullanılan başlıca taşıyıcı yapı elemanları, yapı taşıyıcı sistemleri ve depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda yapılan çalışmalar hakkında genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda modellenen sistemler hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde çalışmada dikkate alınan çerçeve sistemlerden elde edilen bulgular, tablolar ve grafikler halinde verilerek irdelenmektedir. Dördüncü bölümde çalışmanın tümünden çıkartılabilen bazı sonuçlar ve öneriler verilmekte, bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

       Sonuç olarak, bu çalışmada lineer analizi yapılan köşegen ve dışmerkez eğik elemanlarla rijitleştirilmiş çerçeve sistem yapıların, geleneksel çerçeve sistem yapıya göre, dikkate alınan özellikler bakımından daha iyi davranış gösterdiği belirlenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Depreme Dayanıklı Tasarım, Yapı Taşıyıcı Sistemi, Dışmerkez

       Eğik Eleman, Köşegen Eleman, Geleneksel Çerçeve Sistem,

Karşılaştırmalı İnceleme