Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Özlem ÇAVDAR
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 28/1/2005
Sayfa Sayısı: 73
Tez No: t1561
Özet:

      Günümüzde yaygın kullanım alanı bulan betonarme çerçeve sistem yapılar düşey yükler altında genellikle ülkelerin ekonomileriyle bağdaşan emniyete sahip olmakla beraber yatay yükler altında, özellikle yapı yüksekliği arttıkça dayanım ve rijitlik yönünden, yetersiz kalabilmektedir. Bu tür yapıların yatay yüklere karşı da arzulanan emniyete sahip olabilmelerini sağlamak için taşıyıcı sistemlerinin uygun olarak seçilmesi gerekmektedir.

      Bu çalışmanın amacı geleneksel çerçeve sistem ile K ve dirsek tipi eğik elemanlarla rijitleştirilmiş çerçeve sistem yapıların depreme karşı lineer davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu çalışma farklı kat adedi ve farklı açıklıklı sistemler için yerdeğiştirme, eğilme momenti, normal kuvvet ve kesme kuvveti yönünden ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma dört asıl bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, depreme dayanıklı yapı taşıyıcı sistem seçiminde dikkat edilecek hususlar, yapılarda kullanılan başlıca taşıyıcı yapı elemanları, taşıyıcı sistemler ve depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda yapılan çalışmalar hakkında genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde, çalışmanın amacı doğrultusunda modellenen çerçeve sistemler ve kullanılan tasarım ivme spektrumu hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde, çalışmada dikkate alınan taşıyıcı sistemlerden elde edilen bulgular, çizelgeler ve grafikler halinde verilerek irdelenmektedir. Çalışmanın tümünden çıkartılabilen bazı sonuç ve öneriler dördüncü bölümde özetlenmekte, bu son bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, bu çalışmada lineer analizi yapılan eğik elemanlı çerçeve sistem yapıların, özellikle K şeklinde eğik elemanla oluşturulan çerçevelerin, geleneksel çerçeve sistem yapıya göre, dikkate alınan özellikler bakımından genellikle daha iyi davranış gösterdiğini ortaya koymaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler : Depreme Dayanıklı Tasarım, Yapı Taşıyıcı Sistemi, Geleneksel Çerçeve Sistem, K Tipi Eğik Eleman, Dirsek Tipi Eğik Eleman, Karşılaştırmalı İnceleme.