Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gökhan ERDEN
Danışman: Doç.Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DONATISIZ VE SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/10/2004
Sayfa Sayısı: 111
Tez No: t1534
Özet:

      Yapılan bu yüksek lisans tezinin başlıca amacı yığma yapılar konusunda yeni sayılabilecek yönetmelik ve standartlar ışığında, yığma yapı sınıflarını ve hesap yöntemlerini tanıtarak, donatısız ve sarılmış yığma yapıların deprem davranışlarını karşılaştırmalı olarak irdelemektir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç ana başlık altında sunulmaktadır.

      Birinci bölümde genel bilgiler üzerinde durulmuştur. Yığma yapılarda kullanılan malzemeler tanıtılmış, yığma yapıların sınıflandırılması yapılmış ve dört tür (donatısız, donatılı, öngerilmeli ve sarılmış yığma) yığma yapının karakteristik özellikleri verilmiştir. Yığma yapı temel sistemleri, yığma yapılardaki düzensizlik durumları ve yığma yapı hasar düzeyleri kısaca anlatılmıştır. Eurocode 8, ACI, AIJ, BS 5628 ve Türk yönetmeliklerinde yığma yapılarda bulunan sınırlamalar açıklanmış ve bu standartlardaki koşullar karşılaştırılmıştır. Bu konuda, daha önce yapılan çalışmalardan bahsedilmiş ve yığma yapıların pratik deprem hesabı açıklanmıştır.

      İkinci bölümde sayısal uygulamalara konu olacak iki farklı yığma yapı seçilmiştir. Bunlardan ikinci yapı 1 Mayıs 2003 Bingöl depreminde ağır hasar görmüş bir yapıdır. Her iki yığma yapı önce donatısız yığma yapı olarak dikkate alınmış, daha sonra ABYYHY’de belirtilen düşey hatıllar eklenerek sarılmış duruma getirilmiştir. Bu yapıların deprem hesabı hem pratik yaklaşımlarla hem de sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Taşıyıcı duvarlardaki kesme kuvvetlerinin belirlenmesinde kullanılan pratik yaklaşımlar için EXCEL programında kodlama yapılarak yığma yapıların kesme kuvvetlerinin belirlenmesi daha pratik hale getirilmiştir. Her iki yapının donatısız ve sarılmış durumları pratik yaklaşımlardan ve sonlu elemanlar yöntemi ile çözümlemeden elde edilen değerler karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bölümün sonunda örnek olarak seçilen donatısız ve sarılmış yığma yapılar için maliyet analizi yapılarak iki sistem maliyet açısından karşılaştırılmıştır.

      Üçüncü bölümde çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler : Donatısız Yığma Yapı, Sarılmış Yığma Yapı, Deprem Analizi, Maliyet Analizi