Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat KANKAL
Danışman: Doç. Dr. Ömer YÜKSEK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kıyıya Dik Katı Madde Taşınımının Zamansal Değişimi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 21/7/2004
Sayfa Sayısı: 76
Tez No: t1495
Özet:

      Kıyı bölgesinde yapılacak olan yapıların projelendirilmesi, kıyı bölgesinin anlaşılabilmesi ve kıyı bölgesinden en iyi şekilde faydalanılabilmesi için bu bölgedeki katı madde taşınım mekanizmasının son derece iyi bilinmesi gerekmektedir. Çok karmaşık yapıya sahip bu bölgede kıyı profillerinin nasıl oluşacağı, dalga yüksekliği, taban eğimi, malzeme çapı ve dalga periyodu vb. parametrelere bağlı olarak belirlenmektedir.

      Bu çalışmada, kıyı profilinin denge profiline ulaşma süreci; dalga yüksekliği, tane çapı, taban eğimi ve dalga periyodu dikkate alınarak yapılan fiziksel model çalışması verileriyle incelenmiş ve kıyıya dik katı madde taşınımının zamansal değişimini açıklamada kullanılan α katsayıları belirlenmeye çalışılmıştır. Fiziksel model verileri kullanılarak yapılan regresyon analizleri ile α katsayıları için denklemler kurulmuştur.

      Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; dalga mekaniği, katı madde taşınımı ve kıyı denge profili hakkında genel bilgiler ve literatür araştırmaları verilmiştir. İkinci bölümde, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Üçüncü bölümde, α katsayıları için fiziksel model çalışmalarından ve bu çalışmaların verileri kullanılarak yapılan regresyon analizi sonucu ortaya çıkan denklemlerden elde edilen bulgular verilmiştir. Dördüncü bölümde, fiziksel model verilerinden ve elde edilen denklemlerden bulunan α katsayılarının karşılaştırılması yapılmış ve α katsayılarının bağımsız değişkenlere bağlılıkları irdelenmiştir. Beşinci bölümde, çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmiştir. Altıncı bölümde, yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar ışığında çeşitli öneriler sunulmuştur. Eklerde, bazı deney şartları için kıyı profillerinin zamansal değişimlerinin grafikleri sunulmuştur.

      Çalışma sonucunda, kıyı profilinin dengeye ulaşma sürecini belirlemede kullanılan α katsayıları üzerinde en etkin parametrenin dalga yüksekliği olduğu belirlenmiştir. Dalga yüksekliği ve taban eğimin artmasının kıyı profilini daha hızlı dengeye ulaştırdığı, malzeme çapı büyüklüğünün ve dalga periyodunun artmasının kıyı profilini daha yavaş dengeye ulaştırdığı belirlenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler :Kıyıya Dik Katı Madde Taşınımı, Oyulma Profili, Bar Hacmi, Denge Profili, Zamansal Değişim