Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İbrahim USTA
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Ankara ve Çevresinin Kum-Çakıl İhtiyaç Ve Potansiyel Dengesinin Etüdü
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/7/2004
Sayfa Sayısı: 41
Tez No: t1493
Özet:

      Bu çalışmada Ankara ve çevresi için kum–çakıl ihtiyaç ve potansiyeli tespit edilerek, bu il ve çevresindeki potansiyelin şu andaki ve gelecek yıllardaki ihtiyacı karşılayabilecek durumda olup olmadığı araştırılmıştır.

      Bu kapsamda, bölgede günümüzde kullanılan ve 2020 yılına kadar kullanılacak olan kum-çakıl miktarı (ihtiyacı) belirlenmiştir. İhtiyaç yanında, bölgedeki akarsulardan gelen kum-çakıl miktarı, teorik olarak, değişik yöntemlerle hesaplanmış ve buna ilaveten Ankara ve çevresindeki kum-çakıl ocaklarının kapasiteleri de dikkate alınarak bölgedeki kum-çakıl potansiyeli belirlenmiştir. Belirlenen potansiyel ve ihtiyaç karşılaştırılmış ve potansiyelin yeterli olduğu belirlenmiştir.

      Bu çalışma hazırlanırken Ankara’da bu tezin konusuyla ilgili çok sayıda kurum ve kuruluş ile özel şirket ve işletmelerle irtibata geçilerek bu kurum, kuruluş ve şirketlerin kayıtlı ve sözlü bilgilerinden, istatistiki bilgi ve analizlerinden maksimum derecede faydalanılmaya çalışılmıştır. Hazırlanan bu tez başlıca beş bölüm ve kaynaklardan oluşmaktadır.

      Birinci bölümde; yapılan çalışmanın amaç ve kapsamı hakkında genel bilgiler verilerek, literatür taraması yapılmış ve konu ile ilgili toplanan bilgilere yer verilmiştir.

      İkinci bölümde; yapılan araştırma sonuçlarına göre Ankara ve çevresinin kum–çakıl ihtiyacı tespit edilmiş, araştırma ve gözlem sonuçları ile teorik bilgilerden yararlanılarak bu il ve çevresinin kum–çakıl potansiyeli hesaplanmıştır.

      Üçüncü bölümde; elde edilen veriler değerlendirilerek Ankara ve çevresinin ihtiyaç ve potansiyeli karşılaştırılmıştır.

      Dördüncü bölümde; yapılan bu çalışmanın sonuçları belirtilmiştir.

      Beşinci bölümde ise; alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kuralları kapsayan öneriler sunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler :Kum–Çakıl İhtiyaç ve Potansiyeli, Kum–Çakıl Alımı ve Kullanımı, Kum– Çakıl Birikimi, Yapılaşma ve Katı Madde Taşınımı.