Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İsa ÇÖMEZ
Danışman: Prof. Dr. Ragıp ERDÖL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Rijit Bir Pançla Bastırılmış Ve Tabanda Tam Olarak Bağlı Ağırlıksız Çift Şerit Problemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/7/2003
Sayfa Sayısı: 76
Tez No: t1380
Özet:

      Bu çalışmada, alt tarafından rijit olarak mesnetlenmiş, iki elastik tabakanın ve rijit pançın sürtünmesiz değme problemi elastisite teorisine göre çözülmüştür. Yapışık olmayan tabakalara rijit bir panç aracılığıyla tekil yük etki ettirilmiştir. Tabakaların kütle kuvvetleri ihmal edilmiştir.

      Birinci bölümde değme problemleri ile ilgili günümüze kadar yapılmış olan çalışmalardan bazıları özetlenmiş, elastisite teorisi ve integral dönüşüm teknikleri kullanılarak düzlem hal için genel gerilme ve yerdeğiştirme ifadeleri elde edilmiştir. İkinci bölümde incelenen problem ve sınır şartları belirtilmiş, gerilme ve yerdeğiştirme ifadeleri sınır şartlarına uygulanarak sekiz tane bilinmeyen sabit katsayı ve sekiz tane cebrik denklem ortaya çıkmıştır. Sabit katsayılar, denklem sisteminin çözülmesiyle, pançın altında ve tabakaların arasında oluşan, bilinmeyen değme gerilmesi fonksiyonlarına bağlı olarak bulunmuştur. Bulunan sabit katsayılar, kullanılmamış olan diğer iki sınır şartında yerlerine konulduğunda, iki tane integral denklemden oluşan bir denklem sistemi elde edilmiştir. İntegral denklemler, uygun Gauss-Chebyshev integrasyon formülü kullanılarak sayısal çözüme hazır hale getirilmiş ve denklem sistemi çözülerek değme gerilmeleri ve bunlara bağlı olan normal gerilmeler ve kayma gerilmeleri bulunmuştur. Üçüncü bölümde çeşitli tabaka yükseklikleri, tabakaların malzeme özellikleri, yük durumu ve panç profilleri için değme uzunlukları ile değme gerilmesi yayılışı bulunmuş ve bunların yardımıyla da normal gerilmeler ve kayma gerilmeleri elde edilmiştir. Elde edilen verilerle değme uzunlukları ile gerilme yayılışlarının grafikleri çizilmiş ve bu grafikler üzerinde irdeleme yapılmıştır. Dördüncü bölümde çalışmada ortaya çıkan sonuçlar belirtilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler :Değme Problemi, Elastik Tabaka, Rijit Panç, Sürtünmesiz Değme, İntegral Dönüşüm Teknikleri, Elastisite Teorisi, Değme Gerilmesi.