Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Adem Yılmaz
Danışman: Prof.Dr. B.Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YATAY YÜKLÜ KAZIKLARIN SONLU FARKLAR YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 16/6/2003
Sayfa Sayısı: 85
Tez No: t1371
Özet:

      Bu çalışmada yatay yüklenmiş kazıklar incelenmiştir. Yapılar sıklıkla yatay yüklere maruzdurlar ve kazıklar yanal veya yatay yükler için çok uygundurlar. Bir kazık grubu içindeki tekil bir kazığın ne kadarlık bir yatay yükü güvenli olarak taşıyacağı, kazığın yanal taşıma gücü ve yanal deformasyon koşulları ile belirlenebilir. Yanal taşıma gücü, yanal zeminde taşıma gücü göçmesi oluşmaması ve bu olaya karşı yeterli güvenlikle uzak durulması ile sağlanılır. Diğer yandan yapının hasar görmemesi için de kazık başının yanal yerdeğiştirmesinin sınırlanması gereklidir. Kazığın kendisinin tasarımı ise, kazığın maruz kaldığı moment ve kesme kuvveti bilinerek yapılır.

      Yatay yüklenmiş kazıkların yanal taşıma gücü; yatak katsayısı ve sonlu farklar yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi, kapalı analitik bağıntılar, yatay kazık yükleme deneyi vb. yöntemlerle belirlenebilir. Bu çalışmada yatay yüklü uzun kazıklar; yatak katsayısı- sonlu farklar yöntemi ve kapalı analitik bağıntılarla incelenmiştir. Yatak katsayısı-sonlu farklar yönteminde, Fortran dilinde yazılmış mevcut temel bir bilgisayar programı (Bowles, 1968), basamaklı yanal basınç dağılışı, farklı başlık koşulları, farklı bölüm sayıları, yatay yükün zemin seviyesinde ve zeminden yukarıda etkimesi vb. değişiklikleri içerecek şekilde geliştirilmiş, uygulanmış ve sonuçlar birbiri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca kapalı analitik bağıntılarla da hesaplamalar yapılıp karşılaştırılmıştır.

      Varılan sonuçlar şöyle özetlenebilir: Serbest başlıklı uzun kazıkta maksimum yatay yerdeğiştirme ve maksimum kesme kuvveti zemin yüzeyinde, maksimum moment, serbest başlıklı kazıkta zemin seviyesine yakın bir derinlikte, rijit başlıklı kazıkta ise zemin seviyesinde gerçekleşmektedir. Doğrusal ve basamaklı dağılış kabulleri ile bulunan sonuçlar, bölüm sayısı n>50 için birbiriyle adeta çakışmaktadır. Sonlu farkların ve kapalı bağıntıların maksimum değerleri birbirine çok yakın olmakta, ancak biçimsel olarak bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların, birinde sonlu kazık uzunluğu, diğerinde sonsuz kazık uzunluğu gibi farklı kabullerden ileri geldiği sanılmaktadır. Bir kazığın güvenli olarak ne kadarlık bir yatay yükü taşıyacağı, en güvenilir şekilde yatay kazık yükleme deneyi ile belirlenebileceği söylenebilir.

      

Anahtar Kelimeler : Kazıklı Temeller, Yatay Yüklü Kazık, Sonlu Farklar Yöntemi, Yatak Katsayısı