Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Oğuz BURNAZ
Danışman: Prof. Dr. Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME YAPILARDA YANGIN VE YANGIN TASARIMLARININ BİR MODEL ÜZERİNDE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/1/2003
Sayfa Sayısı: 130
Tez No: t1350
Özet:

      Diğer yapılar gibi betonarme yapıların da yangın etkisinde kaldığı ve bu nedenle kullanılmaz duruma gelerek can ve mal kaybına neden olduğu bilinmektedir. Durum böyle olmakla beraber, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de henüz betonarme yapıların tasarımlarında yangın koşullarının dikkate alınmasını ve bu koşullara göre boyutlandırılmalarını öngören bir standart bulunmadığı gibi bu amacı gerçekleştirmeye imkan veren yeterli kaynak da bulunmamaktadır.

      Bu çalışmanın temel amacı, yapılarda yangın ve yangın güvenliği, yangın şiddeti ve başarımı, betonarme kesitlerdeki sıcaklık dağılımlarının belirlenmesi ve betonarme yapıların yangına göre tasarımı konusunda çeşitli kaynaklardan yararlanarak hazırlanan bir sentez çalışması ışığında, seçilen bir model üzerinde gerçek sıcaklık-zaman eğrisinin elde edilebilirliğini, betonarme kesitlerdeki çeşitli yöntemlerle belirlenen sıcaklık dağılımlarını ve bazı betonarme yapı elemanlarının kesitlerinin yangın koşullarındaki taşıma güçlerini araştırmaktır. Bu amaçla birinci bölümde yapılarda yangın güvenliği, yangın ve ısı, yangın şiddeti ve yangın başarımı üzerinde durulmakta, daha sonra yangın koşullarında yapısal tasarım, beton ve donatı özeliklerinin yüksek sıcaklıkla değişimleri, betonarme kesitlerin sıcaklık dağılımlarının belirlenmesi ve betonarme yapıların Eurocode’da verilen yaklaşık yöntemle yangın tasarımlarına ilişkin bazı bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde bu sentez çalışmasından da yararlanarak, geliştirilen bilgisayar programları yardımıyla seçilen betonarme bir model yapının gerçek sıcaklık-zaman eğrisi, kesitlerindeki sıcaklık dağılımları ve elemanlarının yangında taşıma güçleri belirlenmektedir. Çalışmanın bütününden çıkartılan bazı sonuçlar ve öneriler ise üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar dizini, özgeçmiş ve bilgisayar program listelerine ilişkin ekler bölümü izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, betonarme yapıların tasarımında, yangın koşullarının dikkate alınmaması durumunda, özellikle uzun süreli yangınlarda bu yapıların taşıma gücü sınır durumuna göre emniyetlerinin sağlanamayacağını ortaya koymuş bulunmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler : Sentez, Betonarme, Yangın, Sıcaklık dağılımları, Yangına göre tasarım, Yangın

      koşullarında taşıma gücü