Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Alper TURAN
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME DÖŞEMELERİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 19/8/2002
Sayfa Sayısı: 103
Tez No: t1304
Özet:

      Bilindiği gibi betonarme döşemeler uygulamada yaygın olarak kullanılan yapı elemanlarıdır. Betonarme döşemelerin serbest ve zorlanmış titreşimleri ile ilgili pek çok çalışmaya literatürde rastlamak mümkündür. Betonarme döşemelerin serbest titreşimleri malzeme özelliklerinin yanı sıra sınır şartlarına, kenar oranlarına, eğilme rijitliği oranlarına ve kullanılan donatı miktarına ve bu donatıların konumları gibi farklı parametrelere bağlıdırlar. Bu parametrelerin betonarme döşemelerin serbest titreşim frekansları üzerindeki etkisi tamamen lineer olmayan bir karakterdedir.

      Bu çalışmanın amacı yapay sinir ağı yöntemi kullanılarak sınır şartları, kenar oranları ve eğilme rijitliği oranı parametrelerinin betonarme döşemelerin ilk altı doğal titreşim frekansları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu inceleme yapay sinir ağları algoritması kullanan bir bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

      Çalışmanın birinci bölümünde plaklar hakkında genel bilgiler verilerek plaklar üzerinde yapılan çalışmalardan örnekler sunulmuş ve eğilme rijitliği kavramından söz edilmiştir. İkinci bölümde uzman sistemler ve yapay zeka uygulamalarından bahsedilmekte, yapay sinir ağları çalışma mekanizması gelişimi ve türleri ile birlikte açıklanmaktadır. Daha sonra ise ağ mimarisinin seçimi ve ağın eğitilerek hazırlanan programın doğruluğu kanıtlanmaktadır. Üçüncü bölümde çalışmadan elde edilen bazı sonuçlar sunularak önerilerde bulunulmaktadır. Bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar yapay sinir ağları algoritmasının betonarme döşemelerin serbest titreşim analizlerinde etkin olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

      Anahtar Kelimeler :Yapay Sinir Ağları, Serbest Titreşim Analizi, Betonarme Döşeme Kenar Oranı , Eğilme Rijitlikleri Oranı.