Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hakan DAHİL
Danışman: Prof. Dr. Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YÜKSEK PERFORMANSLI BETON-DONATI ADERANSININ GELENEKSEL BETON-DONATI ADERANSIYLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/9/2001
Sayfa Sayısı: 93
Tez No: t1218
Özet:

      Yüksek performanslı beton konusunda birçok araştırma gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, bu betonun özelikleri henüz geleneksel beton kadar aydınlatılabilmiş değildir. Bugün yürürlükte bulunan yabancı betonarme yönetmeliklerinin bir çoğu basınç dayanımı en çok 40 MPa olan betonlar üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen sonuçlara göre hazırlanmıştır. Bu yönetmeliklerde önerilen bağıntıların yüksek performanslı betonlarda da rahatlıkla kullanılabileceğini söylemek maalesef bugün için mümkün olmamaktadır. Yüksek performanslı betonun, gerilme-birim şekildeğiştirme ilişkisi, beton-donatı aderansı, sargılamanın betonarme elemanın davranışına etkisi, en küçük ve en büyük çekme donatısı oranları, eğilme etkisindeki betonarme elemanların basınç bölgesindeki gerilme dağılımı, basınç dayanımı-çekme dayanımı ilişkisi, kırılma mekanizması ve çatlama durumu gibi konularda yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen bulgular, bir yargıya varmak için, henüz yeterli düzeyde değildir.

      Bu çalışmanın temel amacı, Doğu Karadeniz Bölümü agregalarından biriyle üretilen yüksek performanslı ve geleneksel betonların donatıyla aderansını karşılaştırmalı olarak incelemekten ibarettir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yüksek performanslı beton, bu betonun, daha önceden gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, bazı özelikleri ve beton-donatı aderansı konusunda genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde, Doğu Karadeniz Bölümü agregalarından biriyle üretilen yüksek performanslı ve geleneksel betonların fiziksel ve mekanik özelikleri ile, bu betonlarla üretilen betonarme kirişler üzerinde gerçekleştirilen eğilmede aderans deneyleri üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın bütününden çıkarılabilecek başlıca sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar dizini ile özgeçmiş izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, Doğu Karadeniz Bölümü agregalarından biriyle üretilen yüksek performanslı beton-donatı aderansının geleneksel betonlarınkine göre çok daha yüksek olduğunu, donatı aderans boyunun azaltılabileceğini ve bu betonlarla inşa edilen yapıların projelendirilmesi için bugün yürürlükte bulunan

“Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları”nın geçerli olmadığını da ortaya koymaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler: Yüksek Performanslı Beton, Geleneksel Beton, Beton-Donatı Aderansı, Eğilmede Aderans Deneyi, Deneysel ve Teorik Karşılaştırma