Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ramazan LİVAOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YAPILARIN DEPREM HESABINDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİNİN VEHESAP YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/2001
Sayfa Sayısı: 161
Tez No: t1179
Özet:

      Yeni Deprem Yönetmeliği olarak da adlandırılan ve Ocak 1998 de yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, eski yönetmeliğe (1975) göre yeni kavram ve hesap bağıntıları içermektedir. Yapıların dinamik davranışlarını belirlemeye yönelik yöntem ve hesapları statik durumdaki gibi kolayca anlamak pek mümkün olmamaktadır. Ancak proje yapan ya da kontrol eden her mühendis yönetmelik hükümlerin uygulamak zorunda olduğundan, mühendis adayları yapıların deprem hesabıyla ilgili bilgi ve hükümleri öğrenmek, eski mühendisler ise bilgilerini yenilemek zorundadır.

      Yeni yönetmelikle getirilen kavram ve bağıntılardan bir kısmını seçilmiş olan yapıların deprem hesapları üzerinde açıklanmak suretiyle, uygulama da çalışan mühendislere yardımcı olmak ve yapıların deprem hesabında burulma düzensizliği ile kullanılan hesap yöntemlerinin sonuçlar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç asıl bölüm ve altı ekten oluşmaktadır. Birinci bölümde yapılarda dinamik yük oluşturan etkiler, serbest ve zorlanmış titreşim yapan sistemlere ilişkin denge ve hareket denklemleri, deprem spektrumları ve yapılarda oluşabilecek düzensizlik durumlarıyla ilgili genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde, Eşdeğer Deprem Yükü, Mod Birleştirme ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemleriyle yapıların deprem hesabı açıklanmakta ve ilk iki yöntemin hesap adımları akış diyagramı şeklinde özetlenerek mühendislerin kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca bu yöntemler üç farklı yapıya uygulanarak elde edilen bulgular karşılaştırılmalı olarak irdelenmektedir. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek başlıca sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar dizini ile kütle ve rijitlik matrislerine ilişkin altı ek izlemektedir.

      Yapılan bu çalışma; dikkate alınan üç farklı yapı için sonuçların, eksantrisiteye göre %75, yönetmelikte verilen üç zemin sınıfına göre %75, kullanılan hesap yöntemine göre ise %100 lere varan oranlarda değişebileceğini ortaya koymuş bulunmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Burulma düzensizliği, Eşdeğer deprem yükü yöntemi, Modal Çözümleme, Ek Dış Merkezlik