Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cemalettin ÇETİN
Danışman: Doç. Dr. Ömer YÜKSEK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ AKARSULARINDA SEDİMENT TAŞINIM FORMÜLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/12/1998
Sayfa Sayısı: 47
Tez No: T979
Özet:

      Akarsularda sediment taşınımı konusunda güvenilir tahminlerin elde edilmesi giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır. Taşınıma etki eden faktörler tek ve standart özellik taşımadığından çeşitli bölgelerde değişik metotlar kullanılarak çalışmalar sürdürülmüştür. Bunlarla ilgili birçok çalışma formüle edilerek Literatüre geçmiştir.

      Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan ve DSİ ve EİE tarafından sediment ölçümü yapılan 7 akarsuyun verileri kullanılarak Literatürde önerilen 7 formülün bu verilere uygunluğu araştırılmıştır.

      Çalışma; altı bölümden ve eklerden oluşmaktadır.

      ? Birinci bölümde sediment taşınımı hakkında genel bilgiler verilmiştir.

? İkinci bölümde, yapılan çalışmalar açıklanmış ve formüllerle ilgili açıklamalar yapılmıştır.

      ? Üçüncü bölümde çalışmalardan elde edilen bulgular sunulmuştur.

? Dördüncü bölümde elde edilen bulgular incelenerek, hangi formüllerin hangi şartlar altında daha iyi sonuçlar verdiği incelenmiştir.

      ? Beşinci bölümde, bu çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmiştir.

? Altıncı bölümde, konu ile ilgili bazı öneriler sunulmuştur.

      ? Ekler bölümünde, taşınım debisi hesapları ile ilgili tablo ve şekiller verilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Sediment Taşınım Formülleri, Bölgesel Analiz, Karşılaştırma.