Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ömer YÜKSEK
Danışman: Doç.Dr. Recai BİLGİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ AKARSU HAVZALARI İÇİN UYGUN BİR TAŞKIN TAHMİN YÖNTEMİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1986
Sayfa Sayısı: 64
Tez No: T97
Özet:

      Akarsular üzerinde yapımı düşünülen her türlü tesisin plan, proje ve yapım aşamalarında taşkın bilgilerine ihtiyaç vardır. Yeterli akım gözlem değerlerinin bulunduğu havzalarda çeşitli istatistik yöntemlerden yaralanarak taşkın bilgileri elde edilebilir. Ancak gözlemlerin yetersiz olduğu veya hiç bulunmadığı durumlarda bu bilgileri elde etmek çok güçleţir. Bu durumda baţka yöntemlerden yaralanmak gerekir.

      Bu çalışmada, yukarıda adı geçen güçlüğü rtadan kaldırabilmek amacıyla Doğu Karadeniz bölümü akarsu havzalarındaki taşkın debilerinin büyüklük ve frekanslarının havza ve iklim karakteristikleri yardımıyla tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 7 bölümden ve 1 ekten oluşmaktadır.

      Birinci bölüm konuya giriş niteliğindedir. Bu bölümde taşkın hesaplarının önemi ve bu konuda kullanılan yöntemler hakkında kısaca bilgi verilmiţtir.

      İkinci bölümde taşkın frekans analizi hakkında bilgi verilmiş ve bu konuda kullanılan üç temel yöntem açıklanmıştır.

      Üçüncü bölümde, dolu savak taşkın hidrografının çizimi hakkında bilgi verilmiştir. Bu amaçla birim hidrograf konusuna kısaca değinilmiş ve muhtemel maximum yağış hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

      Dördüncü bölümde, Doğu Karadeniz havzalarında taşkınların büyüklük ve frekanslarının tahmini amacıyla yapılan noktasal frekans analizleri ve regresyon analizleri açıklanmıştır.

      Beşinci bölümde, Doğu Karadeniz Bölümü için yıllık ortalama debilerle havza karakteristikleri arasında yapılan regresyon analizi sonuçları verilmiştir.

      Altıncı bölümde, bu calışmadan elde edilen sonuçlar verilmiştir.

      Yedinci bölümde, yararlanılan kaynaklar verilmiştir.

      Ek 1’ de, regresyon analizinde kullanılan bilgisayar programları hakkında bilgi verilmiş ve programlar sunulmuştur.