Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hamdi ÖZTÜRK
Danışman: Doç. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME YAPILARDA ONARIM-GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ VE ÇEŞİTLİ TEKNİKLERLE ONARILIP GÜÇLENDİRİLEN BETONARME KİRİŞLERİN DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1998
Sayfa Sayısı: 120
Tez No: T933
Özet:

      Yapıları yada yapı elemanlarını ekonomik ömürleri boyunca maruz kalacakları etkilere karşı belirli bir emniyete sahip olarak, kullanılır kalacak şekilde projelendirmek, inşa etmek ve projesinde öngörülen biçimde kullanmak gerekmektedir. Şüphesiz ki yapıların söz konusu bu özelliklere sahip olabilmesi projelendirilmelerinde kullanılan hesap yöntemlerine, inşaatlarında gösterilen denetimin özenine ve kullanım aşamasındaki dikkate bağlı olmaktadır. Bu aşamaların birinde ve/veya birden fazlasında yapılan hatalar yapılarda hasarların oluşabilmesine yol açmaktadır. Hasarlı yapılar üzerinde onarım ve/veya güçlendirme tekniklerinin uygulanması söz konusu olabilmektedir.

      Bu çalışmanın amacı betonarme yapılarda onarım-güçlendirme tekniklerinin incelenmesi, çeşitli tekniklerle güçlendirilmiş ve onarılıp güçlendirilmiş betonarme kiriş davranışlarının hem güçlendirilmiş ve onarılıp güçlendirilmiş kiriş sonuçlarının bir döküm olarak üretilen karşılaştırma kirişlerininkiyle hem de kullanılan tekniklerin sonuçlarının kendi aralarında karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu inceleme yük taşıma kapasitesi, yerdeğiştirme, süneklik, rijitlik değişimi ve enerji yutma kapasiteleri olarak ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla birinci bölümde yapılarda hasarlar ve oluşma nedenleri, onarım ve güçlendirme teknikleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda üretilen kirişlerde kullanılan malzemelerin ve kirişlerin kendi özelikleri ile üretimleri verilmektedir. Üçüncü bölümde çalışmada dikkate alınan kirişlerden elde edilen bulgular grafikler ve çizelgeler halinde verilerek irdelenmektedir. Dördüncü bölümde çalışmanın tümünden çıkartılabilen bazı sonuçlar ve öneriler verilmekte, bu bölümü kaynaklar listesiyle iki ek bölüm izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, bu çalışmada incelenilen özelikler bakımından, yapılan onarım ve güçlendirmenin başarılı olduğunu, güçlendirme ve onarım-güçlendirmede kullanılan tekniklerin uygulamada kullanılmasının sakıncalı olmayabileceğini göstermiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapı, Onarım-Güçlendirme Teknikleri, Betonarme Kiriş, Güçlendirme, Onarım, Davranış, Karşılaştırmalı İnceleme.