Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: M. Yavuz AKKURT
Danışman: Prof. Dr. Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARMEDE ONARIM-GÜÇLENDİRME VE ÇEŞİTLİ TEKNİKLERLE ONARILIP GÜÇLENDİRİLEN BETONARME DÖŞEME PLAKLARININ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1998
Sayfa Sayısı: 125
Tez No: T930
Özet:

      Bilindiği gibi betonarme yapı tekniği ile inşaa edilen yapıların ekonomik ömürleri süresi içinde maruz kalacakları yük ve yük etkileri altında normal kullanım ve göçmeye karşı güvenliklerinin belirli bir ihtimalle sağlanması gerekmektedir. Bununla beraber dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunan Türkiye’de deprem yükleri altında betonarme yapılar hafif, orta ve ağır olarak adlandırılan çeşitli hasarlara uğrayabildiği gibi bazen de hasarsız oldukları halde bunların taşıma güçleri değişen kullanım amaçları için , orta ve ağır olarak adlandırılan çeşitli hasarlara uğrayabildiği gibi bazen de hasarsız oldukları halde bunların taşıma güçleri değişen kullanım amaçları için yetersiz kalabilmektedir. Bu durum Türkiye gibi aktif deprem kuşağında bulunan ülkelerde betonarme yapıların onarım ve güçlendirilmesine ilişkin tekniklerin çok daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

      Bu çalışmanın temel amacı betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme konusunda Türkçe ve yabancı dilde çeşitli kaynaklardan yararlanarak hazırlanan bir sentez çalışması ışığında betonarme döşeme plakların çeşitli tekniklerle onarılıp güçlendirilmesi ve davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinden ibarettir. Bu amaçla birinci bölümde betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme hakkında temel bilgileri içeren bir sentez çalışması verilmektedir. İkinci bölümde, bu sentez çalışmasından da yararlanılarak betonarme döşeme plakların çeşitli tekniklerle onarılıp ve/veya güçlendirilmesinde kullanılan tekniklerle yapılan deneysel çalışmalar üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde ise söz konusu tekniklerle onarılıp ve/veya güçlendirilen plaklar üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen bulgular verilmekte ve bu suretle kullanılan bu tekniklerin birbirlerine karşı etkinlikleri yük-yerdeğiştirme, rijitlik azalması, süneklik ve enerji tüketme kapasiteleri yönünden irdelenmektedir. Çalışmanın bütününden çıkartılan bazı sonuç ve öneriler dördüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar listesi ile, birim şekildeğiştirme ölçerleri ve deprem şiddet cetvellerinden birine ilişkin iki ek izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, bu çalışmada incelenen özellikler bakımından, alttan onarılıp ve/veya güçlendirilen plakların bu işlemlere üstten maruz kalanlardan daha iyi davranış sağladıklarını göstermektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Onarım ve/veya güçlendirme, Betonarmede, Döşemelerde, çeşitli tekniklerle, bulguların karşılaştırılması