Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Egemen ERGİN
Danışman: Doç. Dr. Mustafa AYTEKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KÜRTÜN BARAJI REZERVUARINDAKİ ALÜVYONLARIN STABİLİZASYON ARAŞTIRMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1998
Sayfa Sayısı: 71
Tez No: T880
Özet:

      Problemli zeminlerde inşaat yapmak zorunda kalınması temel veya zemin iyileştirme yöntemlerinin gelişmesine neden olmuştur.

      Bu yöntemlerden biri olan enjeksiyon, hemen tüm mühendislik çalışmalarında başarı ile kullanılmaktadır. Özellikle baraj inşaatlarında alüvyonun meydana getirdiği zeminin kaldırılması yerine enjeksiyon ile stabil hale getirilmesi tercih edilmektedir.

      Bu çalışmanın amacı; Kürtün Barajında, zeminde meydana gelen sızmanın azaltılabilmesi için çimento şerbeti kullanılarak yapılan enjeksiyonların geçirimliliği ne ölçüde etkilediğinin araştırılması ayrıca, enjeksiyon malzemesi olarak kireç kullanılması durumunda geçirimliliğin nasıl etkileneceğine cevap bulabilmektir. Bu amaçla, birinci bölümde Kürtün Barajı ve HES. İnşaatı tanıtılarak yapılan enjeksiyon çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir. Stabilizasyon kavramına açıklık getirilmiş, stabilizasyon yöntemleri hakkında bilgi verilmiş ve değişik katkı maddeleri ile stabilizasyon üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise Kürtün Barajı rezervuarından, çeşitli kotlardan alınan alüvyon numuneleri üzerinde yapılan deneysel çalışmalar üzerinde durulmuştur.

      Elde edilen sonuçlar, katkısız halde ortalama 19*10-3 cm/sn olan sızma miktarının kireç katkısı ile ortalama 8*10-4 cm/sn’ye, çimento katkısıyla 5.33*10-4 cm/sn’ye düştüğünü göstermiştir. Sızdırmazlık açısından, çimento katkı malzemesi kullanmanın kirece oranla daha olumlu sonuçlar verebileceği görülmektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Stabilizasyon, Stabilizasyon Yöntemleri, Kürtün Barajı, Enjeksiyon, Alüvyon, Geçirimlilik.