Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ömer APAYDIN
Danışman: Prof. Dr. Ali KALENDER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KATI ATIK BERTARAF YÖNTEMLERİNİN İRDELENMESİ VE TRABZON KENTİ EVSEL KATI ATIKLARINDAN GERİKAZANILABİLİR MADDE MİKTARININ BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1998
Sayfa Sayısı: 80
Tez No: T875
Özet:

      Bu çalışmada, Katı Atık bertaraf teknolojileri maliyet ve çevre sağlığı açısından karşılaştırılmış, Katı Atık miktarının azaltılması zorunluluğu üzerinde durulmuştur. Trabzon merkez ilçe (TMİ)’de evsel ve endüstriyel zararlı atıklara, mezbaha ve hastane atıklarına katı atık yöntemi sistemi açısından köklü bir çözüm getirilemediği belirtilmiştir. Geri kazanılabilir Evsel Katı Atık (GEKA)’ların “Kaynakta Ayırımının” “Merkezde Ayırım”’a üstünlüğü vurgulanarak TMİ’ de bulunan Hanehalkı (HH)’nın “Kaynakta Ayırım”’a yaklaşımı Basit Rastgele Örnekleme (BRÖ) yöntemi ile yapılan “Anket Çalışması”’yla araştırılmıştır.

      Birinci bölümde; Katı Atık kaynakları ve bertaraf yöntemleri incelenmiş ve GEKA teknolojisi sunulmuştur. Ayrıca Türk Çevre Mevzuatında GEKA’ların durumu incelenmiş, Türkiye’de ve diğer ülkelerde konu ile ilgili yapılan çalışmalar verilmiştir.

      İkinci bölümde, TMİ’ de yapılan çalışmalarda kullanılan materyal ve uygulanan metodlar ile ilgili bilgi verilmiştir.

      Üçüncü bölümde; TMİ çöp döküm alanında yapılan çalışmalarda elde edilen GEKA kompozisyonu ve 400 HH ile yapılan anket çalışmasında elde edilen bulgular şekil ve tablolarda sunulmuştur.

      Dördüncü bölümde; TMİ GEKA kompozisyonu Çevre ve Ekonomi yönü ile, HH anket sonuçları istatiksel açıdan irdelenmiştir.

      Beşinci bölümde; yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar irdelenmiş, değerlendirilmiş ve çözüme dönük yapılması gereken işlemler ortaya konmuştur.

      TMİ GEKA’ların “Kaynakta Ayırımı” ile hem çöp miktarında %16.89 oranında azalma elde edileceği hem de ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlanacağı vurgulanmıştır. TMİ!de yaşayan HH’nın “Kaynakta Ayırım” çalışmasına katılımın %67.25 oranında olabileceği yapılan anket çalışması ile belirlenmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Katı Atık, GEKA, Zararlı Atık, HH, Anket Çalışması, Kaynakta Ayırım, Merkezde Ayırım, Çevre Güvenliği, Katı Atık Bertaraf Teknolojileri, Çevre Sağlığı, Katı Atık Yönetimi Sistemi, Düzenli Depolama, Basit Rastgele Örnekleme.