Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İhsan Levent USTAOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KÖŞEGEN ELEMANLARIN ÇERÇEVE SİSTEM YAPI DAVRANIŞINA ETKİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/10/1997
Sayfa Sayısı: 93
Tez No: T843
Özet:

      Bilindiği gibi, düşey yükler altında oldukça iyi davranış gösteren betonarme çerçeve sistem yapılar, yatay yüklere karşı aynı başarıyı gösterememektedirler. Teknik ve teknolojideki gelişmelerle birlikte, özellikle inşaatları giderek yaygınlaşan betonarme yüksek yapıların, düşey yükler altında önem kazanan yatay yüklere karşı da emniyetlerinin sağlanmasının gerektiği açıktır. Türkiye’de Betonarme yapıların yatay yüklere karşı emniyetini sağlayabilmek için genellikle betonarme perdeler kullanılmaktadır. Betonarme perdeler yatay yüklere, özellikle depreme karşı belki de en etkili olan taşıyıcı sistemlerdir. Ancak bunların, ekonomik olmamak, yapıyı ağırlaştırmak suretiyle deprem yüklerini arttırmak ve çok rijit olmalarından dolayı kesme kuvvetlerinin büyük bir kısmını almak suretiyle yapı bütünlüğünün emniyetini sağlayamamak gibi bir takım sakıncaları da bulunmaktadır.

      Betonarme çerçeve sistem yapıların ise genellikle yeterli rijitliğe sahip olmadığı bilinmektedir. Bu yapıların rijitliklerini arttırmak için betonarme perdelere bir seçenek olarak çerçeve boşluklarına basınç ve çekmeye dayalı köşegen elemanlar ilave etmenin de uygun olabileceği düşünülmektedir.

      Bu çalışmanın temel amacı, söz konusu köşegen elemanların çerçeve sistem yapı davranışına etkilerini araştırmaktan ibarettir. Bu amaçla birinci bölümde bazı taşıyıcı eleman ve sistemler hakkında temel bilgiler, çerçeve sistem yapıların kargir ve betonarme dolgu duvarlar ya da köşegen elemanlarla güçlendirilmesine ilişkin temel analitik hesap yöntemleri verilmekte ve daha sonra gerçekleştirilmiş olan bazı çalışmalardan söz edilmektedir. İkinci bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda köşegen elemansız, bir köşegen elemanlı ve iki köşegen elemanlı çerçevelerin yatay ve düşey yükler altındaki deneysel ve teorik davranışları karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Üçüncü bölümde bu çalışmalardan elde edilen bulgular irdelenmektedir. Çalışmanın bütününden çıkartılan bazı sonuçlar ve öneriler ise dördüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar listesi ile birim şekildeğiştirme ölçülerine ilişkin bir ek bölüm ve yazarın özgeçmişi izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, köşegen elemanların çerçeve sistem yapıların yatay ve düşey yüklere karşı rijitliklerini dolayısıyla da göçme yüklerini arttırdığını, deprem davranışlarını iyileştirdiğini ve böylece bazı durumlarda betonarme perdeler yerine kullanılmalarının daha iyi olabileceğini göstermektedir.

      

      Anahtar Kelimeler : Köşegen eleman, kargir dolgu duvar, betonarme dolgu duvar, davranış üzerine etki, çerçeve sistem yapılar, betonarme.