Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şeref ORUÇ
Danışman: Doç. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TORUL KALKER TAŞOCAĞI AGREGALARININ ASFALT BETONU İÇERİSİNDEKİ PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1997
Sayfa Sayısı: 70
Tez No: T831
Özet:

      Ülke kalkınmasında çok önemli bir işleve sahip karayollarının yapımı, bilgi, deneyim, disiplin ve titizlik isteyen oldukça önemli bir konudur. Karayolu yapımının en önemli kısmını, yapım maliyeti çok yüksek olan bitümlü kaplama karışımları oluşturmaktadır. Büyük masraflar yapılarak inşa edilen bitümlü kaplamaların, projede öngörülen süreden önce bozulmaları kaynak israfına neden olmaktadır. O nedenle bitümlü kaplamaların yapımında, kullanılacak malzemenin seçiminden kaplamanın sıkıştırılmasına kadar yapımın her aşamasında kalite kontrol deneylerinin mutlaka yapılması gerekmektedir.

      Bu çalışmada, bitümlü kaplama karışımındaki performansını belirlemek üzere seçilen Torul kalker ocağı agregası ve karışım türüne bağlı olarak belirlenen bağlayıcı üzerinde gerekli kalite kontrol deneyleri yapıldıktan sonra Marshall metodu ile sıcak karışım dizaynı yapılmış, elde edilen sonuçlar yorumlanmış ve seçilen agreganın karışım içerisindeki performansı belirlenmiştir.

      Çalışmanın birinci bölümünde, konu ile ilgili genel bilgiler, ikinci bölümde agrega ve bağlayıcı üzerine uygulanan deney yöntemleri ve Marshall metodu ile sıcak karışım dizaynı anlatılmakta, üçüncü bölümde uygulanan deneylerden elde edilen bulgular verilmekte ve sonuçlar irdelenmekte, dördüncü bölümde ise sonuçlar ve öneriler verilmektedir.

      

Anahtar Kelimeler : Agrega, bitüm, bitümlü malzemeler, bitümlü karışımlar, asfalt betonu