Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Atakan AKSOY
Danışman: Doç. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: PROBLEMLİ ZEMİNLERİN STABİLİZASYONUNDA EMÜLSİYON ASFALTLARIN KULLANILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1997
Sayfa Sayısı: 104
Tez No: T830
Özet:

      Ulaştırma sistemleri, ülkelerin ekonomik programları çerçevesinde yatırımda en çok pay alan ve tesis maliyetleri çok büyük rakamlara ulaşan sektörlerden birisidir.

      Yol üst yapıları; dinamik etkiler, iklimsel faktörler gibi çeşitli etkiler altında kalmakta ve olumsuz olarak etkilenmektedir. Yine üst yapıların performansını önemli derecede etkileyen faktörlerden birisi de, tesviye yüzeyi altındaki zeminin yeterli mühendislik özelliklerini göstermemesidir.

      Zemin-Yapı etkileşimi çerçevesinde değerlendirilecek olursa yol taban zeminlerinin yeterli özellik gösteremediği durumlarda dört farklı çözüm önerisi ile karşılaşılır. Bu öneriler; kötü özellikteki zeminin ortamdan uzaklaştırılması, yapı sisteminin zeminin doğal durumdaki özelliklerine göre boyutlandırılması, çeşitli mühendislik çalışmaları ile kötü zeminin aşılarak temellerin sağlam tabakaya oturtulması ve zemin özelliklerinin istenilen yönde değiştirilmeye çalışılması olarak sıralanabilir.

      Bu çalışmanın temel amacı, bitümlü bir malzeme olan emülsiyon asfaltların bölgemizde yaygın olan ince taneli kil zeminlerin mühendislik özelliklerini nasıl ve hangi yönde etkilediği sorusuna cevap bulabilmektir. Bu amaçla, birinci bölümde stabilizasyon kavramı üzerinde durulmuş; bitümlü katkı malzemeleri hakkında bilgi verilmiş ve değişik katkı malzemeleri ile stabilizasyon üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, değişik yörelerden alınan kil örneklerinin mineralojik yapısının incelenmesi, malzemenin temel özelliklerinin belirlenmesi, dayanım ilişkilerinin irdelenmesine yönelik olarak yapılan deneysel çalışmaların yöntemleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde yapılan deneyler ışığı altında elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

      Elde edilen sonuçlar, özellikleri belirtilmiş olan bu tipteki emülsiyon asfaltların, granülometrisi belli olan bu malzeme üzerinde geçirimsizlik ve şişme koşullarını iyileştirdiğini fakat dayanım açısından olumlu olarak etkimediğini göstermiştir. Dayanım açısından çok daha olumlu neticeler elde etmek için granülometrik yapının iyileştirilmesine yönelik olan mekanik stabilizasyonla emülsiyon asfalt stabilizasyonun bir arada uygulanması gerekmektedir.

      

Anahtar Kelimeler : Bitüm. Emülsiyon Asfalt, Stabilizasyon, Granülometri