Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Işıltan ÖZŞAHİN
Danışman: Doç. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME DÖŞEMELERİN SONLU FARKLAR YÖNTEMİYLE SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1997
Sayfa Sayısı: 53
Tez No: T824
Özet:

      Bilindiği gibibetonarme döşemeler uygulamada çok yaygın olarak kullanılan yapı elemanlarıdır. Bunların kullanım amacına ve inşa edileceği yere bağlı olarak her iki doğrultudaki açıklıkları ve eğilme rijitlikleri farklı olabileceği gibi inşasına bağlı olarak sınır şartları da farklı olabilmektedir.Bunlara bağlı olarak da davranışları değişebilmektedir.

      Bu çalışmada kenar oranları, her iki doğrultudaki eğilme rijitlikleri oranları ve sınır şartları gibi farklı parametrelerin betonarme döşemelerin doğal frekansları üzerindeki etkileri araştırılmakta ve ilk altı doğal frekans parametreleri ile bunlara karşılık gelen mod şekilleri verilmektedir. Bu inceleme, sonlu farklar yönteminikullanarak hazırlanan bir bilgisayar programı yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

      Çalışmanın birinci bölümünde, plakların davranışı hakkında kısa bilgiler verildikten sonra plakların serbest titreşimi üzerinde daha önce gerçekleştirilen bazı çalışmalar sunulmakta ve bu çalışmada kullanılansonlu farklar yöntemi hakkında genel bilgiler verildikten sonra inceleme konusu problemin bu yönteme göre formülasyonu üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde, çalışmada dikkate alınan kenar oranları ve her iki doğrultudaki eğilme rijitlikleri oranları ile sınır şartları verilerek çalışma için hazırlanan programın doğruluğu üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde, dikkate alınan betonarme döşemeler için elde edilen ilk altı doğal frekans parametreleri ile dikkate alınan kenar ve eğilme rijitlikleri oranlarının bazılarına karşılık gelen mod şekilleri verilerek irdelemeler yapılmaktadır. Dördüncü bölümde, çalışmanın bütününden çıkartılabilen bazı sonuçlar veöneriler verilmekte, bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Betonarme döşeme, serbest titreşim analizi, sonlu farklar yöntemi, kenar oranı, eğilme rijitlikleri oranı.