Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Leyla DEMİRKIR
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nermin ÖKTEN
Anabilim Dalı: Mimarlık
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İMAR PLANINDA REKREASYON İÇİN AYRILMIŞ ALANLARIN STANDARTLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1996
Sayfa Sayısı: 77
Tez No: T687
Özet:

      Trabzon İmar Planı'nda yeşile ve rekreasyona ayrılan alanların, kentlinin boş zamanını değerlendirme istek ve gereksinimlerine göre kullanılabilirliğinin test edildiği ve mevcut durumun plan ve yönetmeliklerle karşılaşıldığı bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde çalışmamıza yardımcı olacak, rekreasyon ve yeşil alan kavramına ilişkin tanımlar, genel bilgiler ve araştırmalar irdelenmektedir.

      İkinci bölümde yabancı ülkelerdeki ve Türkiye'deki yeşil ve spor alanları standartları karşılaştırılmalı olarak verilmekte, Trabzon ve çeşitli kentlerdeki kişi başına düşen yeşil alan durumu belirtilmektedir. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, çözümleme çalışmalarından elde edilen veriler haritalar yardımıyla anlatılmaktadır.

Üçüncü bölümde alan araştırılması yapılan konut alanlarının ayrıntılı tanımları yapılmakta, araştırmanın amacı, anket ve değerlendirme yöntemleri verilmektedir.

      Dördüncü bölümde anket çalışmasının sonuçları ve istatistik karşılaştırmalar irdelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Beşinci bölümde araştırmanın genel sonuçları bulunmaktadır.

      Altıncı bölümde ise elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerìler sunulmaktadır.

      Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, imar planı, yeşil alan, boş zaman.